" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

01

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล เพื่อเป็นการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในเทศบาลนครอุบลราชธานีอย่างจริงจัง ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27