" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 14 กันยายน 2564 . นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด (Sinovac + AstraZeneca) กลุ่มผู้ประกอบการค้าในตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ จุดฉีดวัคซีนลานหลังตลาดสดเทศบาล 5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

ข่าว.กิตติยา
ภาพ/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล