" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

พร้อมด้วยนายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียนที่มีอายุ 12–18 ปี ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)

2

3

4

ด้วยความห่วงใยจาก  เทศบาลนครอุบลราชธานี  
 
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม