" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ภาคเรียนที่ 1/2566
โดยมีนายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมความพันธ์อันดัระหว่างบ้านกับโรงเรียน และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของ ฃนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15