" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566
โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนประชาคมเมือง อนุกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่บรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20