" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและตลาด
ท่าวังหิน ตัดกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เก็บขยะมูลฝอย ตัดเศษดิน บริเวณริมฟุตบาท เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่เสมอ...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16