" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวอรุณี จงรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
พร้อมนางบัวหลวง อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี นำพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการพัฒนานครอุบลเมืองสะอาด ทำความสะอาดบริเวณริมถนน กำจัดวัชพืชบริเวณฟุตบาท ตัดแต่งกิ่งไม้ ดูดโคลนลอกคลอง เพื่อให้บ้านเมืองเป็นระเบียบ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงาม น่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ซอยชยางกูร 21
2
3
4
5
6
7
8