" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งนำโดย นางสาวธันยพร สาธุภาค ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ โดยมีนายประสพ สารสมัคร รองนายกเทศมนตรี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 จากคณะทำงานประเมิน LPA ตามตัวชี้วัด 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านบริหารจัดการ 2. ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านบริการสาธารณะ และ 5. ด้านธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมีการบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14