" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2566
เดือน ชาย หญิง รวมประชากร จำนวนบ้าน จำนวนครัวเรือน
มกราคม 34,592 40,061 74,653 32,346 18543
กุมภาพันธ์ 34,573 39,916 74,489 32,356 18,545
มีนาคม  34,535 39,875 74,410 32,380 18,544
เมษายน  36,491 39,888  76,379  32,385 18,546
พฤษภาคม          
มิถุนายน          
กรกฎาคม          
สิงหาคม          
กันยายน          
ตุลาคม          
พฤศจิกายน          
ธันวาคม