" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 323 326 649
อายุ 1 ปี 309 279 588
อายุ 2 ปี 338 344 682
อายุ 3 ปี 362 365 727
อายุ 4 ปี 393 347 740
อายุ 5 ปี 469 420 889
อายุ 6 ปี 510 462 972
อายุ 7 ปี 484 471 955
อายุ 8 ปี 495 508 1003
อายุ 9 ปี 502 542 1044
อายุ 10 ปี 498 483 981
อายุ 11 ปี 505 480 985
อายุ 12 ปี 461 501 962
อายุ 13 ปี 482 488 970
อายุ 14 ปี 450 450 900
อายุ 15 ปี 474 417 891
อายุ 16 ปี 473 431 904
อายุ 17 ปี 449 443 892
อายุ 18 ปี 447 460 907
อายุ 19 ปี 421 531 952
อายุ 20 ปี 391 539 930
อายุ 21 ปี 395 609 1004
อายุ 22 ปี 415 469 884
อายุ 23 ปี 492 505 997
อายุ 24 ปี 539 535 1074
อายุ 25 ปี 518 478 996
อายุ 26 ปี 475 503 978
อายุ 27 ปี 442 451 893
อายุ 28 ปี 511 442 953
อายุ 29 ปี 444 438 882
อายุ 30 ปี 480 421 901
อายุ 31 ปี 389 416 805
อายุ 32 ปี 447 436 883
อายุ 33 ปี 398 444 842
อายุ 34 ปี 404 453 857
อายุ 35 ปี 405 490 895
อายุ 36 ปี 464 433 897
อายุ 37 ปี 421 483 904
อายุ 38 ปี 457 468 925
อายุ 39 ปี 450 529 979
อายุ 40 ปี 452 558 1010
อายุ 41 ปี 550 594 1144
อายุ 42 ปี 450 519 969
อายุ 43 ปี 465 501 966
อายุ 44 ปี 454 549 1003
อายุ 45 ปี 461 516 977
อายุ 46 ปี 483 614 1097
อายุ 47 ปี 520 646 1166
อายุ 48 ปี 516 632 1148
อายุ 49 ปี 550 638 1188
อายุ 50 ปี 515 633 1148
อายุ 51 ปี 525 579 1104
อายุ 52 ปี 498 605 1103
อายุ 53 ปี 515 583 1098
อายุ 54 ปี 414 582 996
อายุ 55 ปี 474 528 1002
อายุ 56 ปี 463 547 1010
อายุ 57 ปี 472 566 1038
อายุ 58 ปี 414 590 1004
อายุ 59 ปี 454 590 1044
อายุ 60 ปี 380 535 915
อายุ 61 ปี 402 580 982
อายุ 62 ปี 368 513 881
อายุ 63 ปี 372 473 845
อายุ 64 ปี 338 432 770
อายุ 65 ปี 335 510 845
อายุ 66 ปี 322 458 780
อายุ 67 ปี 317 429 746
อายุ 68 ปี 274 397 671
อายุ 69 ปี 262 367 629
อายุ 70 ปี 278 385 663
อายุ 71 ปี 236 364 600
อายุ 72 ปี 242 379 621
อายุ 73 ปี 195 312 507
อายุ 74 ปี 200 306 506
อายุ 75 ปี 172 252 424
อายุ 76 ปี 175 277 452
อายุ 77 ปี 165 259 424
อายุ 78 ปี 144 196 340
อายุ 79 ปี 105 224 329
อายุ 80 ปี 113 176 289
อายุ 81 ปี 101 146 247
อายุ 82 ปี 98 144 242
อายุ 83 ปี 72 126 198
อายุ 84 ปี 62 114 176
อายุ 85 ปี 49 100 149
อายุ 86 ปี 51 67 118
อายุ 87 ปี 47 67 114
อายุ 88 ปี 36 64 100
อายุ 89 ปี 37 45 82
อายุ 90 ปี 23 48 71
อายุ 91 ปี 16 36 52
อายุ 92 ปี 16 34 50
อายุ 93 ปี 10 27 37
อายุ 94 ปี 7 16 23
อายุ 95 ปี 10 19 29
อายุ 96 ปี 4 11 15
อายุ 97 ปี 6 12 18
อายุ 98 ปี 8 5 13
อายุ 99 ปี 8 11 19
อายุ 100 ปี 3 5 8
อายุมากกว่า 100 ปี 13 12 25
รวม 33,499 38,793 72,292