" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 321 330 651
อายุ 1 ปี 284 267 551
อายุ 2 ปี 324 330 654
อายุ 3 ปี 379 351 730
อายุ 4 ปี 384 346 730
อายุ 5 ปี 426 382 808
อายุ 6 ปี 494 452 946
อายุ 7 ปี 504 466 970
อายุ 8 ปี 445 456 901
อายุ 9 ปี 553 555 1108
อายุ 10 ปี 481 528 1009
อายุ 11 ปี 489 462 951
อายุ 12 ปี 482 515 997
อายุ 13 ปี 417 474 891
อายุ 14 ปี 485 459 944
อายุ 15 ปี 450 424 874
อายุ 16 ปี 466 437 903
อายุ 17 ปี 439 419 858
อายุ 18 ปี 454 430 884
อายุ 19 ปี 436 552 988
อายุ 20 ปี 401 509 910
อายุ 21 ปี 373 609 982
อายุ 22 ปี 409 536 945
อายุ 23 ปี 448 469 917
อายุ 24 ปี 526 514 1040
อายุ 25 ปี 530 494 1024
อายุ 26 ปี 495 522 1017
อายุ 27 ปี 461 455 916
อายุ 28 ปี 485 438 923
อายุ 29 ปี 457 439 896
อายุ 30 ปี 480 412 892
อายุ 31 ปี 436 430 866
อายุ 32 ปี 393 419 812
อายุ 33 ปี 410 440 850
อายุ 34 ปี 388 445 833
อายุ 35 ปี 431 496 927
อายุ 36 ปี 429 429 858
อายุ 37 ปี 443 474 917
อายุ 38 ปี 438 466 904
อายุ 39 ปี 445 514 959
อายุ 40 ปี 449 553 1002
อายุ 41 ปี 518 589 1107
อายุ 42 ปี 481 539 1020
อายุ 43 ปี 435 507 942
อายุ 44 ปี 479 526 1005
อายุ 45 ปี 466 519 985
อายุ 46 ปี 451 586 1037
อายุ 47 ปี 506 615 1121
อายุ 48 ปี 524 639 1163
อายุ 49 ปี 533 653 1186
อายุ 50 ปี 523 637 1160
อายุ 51 ปี 519 572 1091
อายุ 52 ปี 506 606 1112
อายุ 53 ปี 519 600 1119
อายุ 54 ปี 432 589 1021
อายุ 55 ปี 456 516 972
อายุ 56 ปี 453 555 1008
อายุ 57 ปี 481 577 1058
อายุ 58 ปี 408 567 975
อายุ 59 ปี 435 560 995
อายุ 60 ปี 407 551 958
อายุ 61 ปี 382 566 948
อายุ 62 ปี 374 544 918
อายุ 63 ปี 368 476 844
อายุ 64 ปี 351 443 794
อายุ 65 ปี 340 495 835
อายุ 66 ปี 325 481 806
อายุ 67 ปี 323 443 766
อายุ 68 ปี 264 377 641
อายุ 69 ปี 280 406 686
อายุ 70 ปี 262 361 623
อายุ 71 ปี 249 367 616
อายุ 72 ปี 240 379 619
อายุ 73 ปี 214 320 534
อายุ 74 ปี 192 309 501
อายุ 75 ปี 170 256 426
อายุ 76 ปี 168 268 436
อายุ 77 ปี 179 268 447
อายุ 78 ปี 136 206 342
อายุ 79 ปี 122 229 351
อายุ 80 ปี 110 169 279
อายุ 81 ปี 99 145 244
อายุ 82 ปี 102 156 258
อายุ 83 ปี 73 137 210
อายุ 84 ปี 67 108 175
อายุ 85 ปี 46 96 142
อายุ 86 ปี 55 73 128
อายุ 87 ปี 43 66 109
อายุ 88 ปี 36 65 101
อายุ 89 ปี 35 45 80
อายุ 90 ปี 23 45 68
อายุ 91 ปี 19 41 60
อายุ 92 ปี 15 29 44
อายุ 93 ปี 12 27 39
อายุ 94 ปี 5 16 21
อายุ 95 ปี 9 19 28
อายุ 96 ปี 5 10 15
อายุ 97 ปี 5 14 19
อายุ 98 ปี 7 4 11
อายุ 99 ปี 9 9 18
อายุ 100 ปี 3 7 10
อายุมากกว่า 100 ปี 13 12 25
รวม 33,302 38,688 71,990