" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 331 314 645
อายุ 1 ปี 313 283 596
อายุ 2 ปี 333 347 680
อายุ 3 ปี 370 356 726
อายุ 4 ปี 400 349 749
อายุ 5 ปี 480 440 920
อายุ 6 ปี 509 466 975
อายุ 7 ปี 476 457 933
อายุ 8 ปี 512 508 1020
อายุ 9 ปี 501 549 1050
อายุ 10 ปี 483 483 966
อายุ 11 ปี 510 482 992
อายุ 12 ปี 457 499 956
อายุ 13 ปี 479 494 973
อายุ 14 ปี 450 432 882
อายุ 15 ปี 487 424 911
อายุ 16 ปี 476 432 908
อายุ 17 ปี 455 446 901
อายุ 18 ปี 425 401 826
อายุ 19 ปี 420 491 911
อายุ 20 ปี 397 557 954
อายุ 21 ปี 399 598 997
อายุ 22 ปี 427 456 883
อายุ 23 ปี 495 513 1008
อายุ 24 ปี 549 527 1076
อายุ 25 ปี 495 473 968
อายุ 26 ปี 489 511 1000
อายุ 27 ปี 445 455 900
อายุ 28 ปี 511 439 950
อายุ 29 ปี 448 432 880
อายุ 30 ปี 469 430 899
อายุ 31 ปี 390 410 800
อายุ 32 ปี 443 436 879
อายุ 33 ปี 400 449 849
อายุ 34 ปี 418 451 869
อายุ 35 ปี 413 483 896
อายุ 36 ปี 464 453 917
อายุ 37 ปี 404 463 867
อายุ 38 ปี 464 482 946
อายุ 39 ปี 454 545 999
อายุ 40 ปี 466 552 1018
อายุ 41 ปี 548 599 1147
อายุ 42 ปี 441 498 939
อายุ 43 ปี 451 505 956
อายุ 44 ปี 470 562 1032
อายุ 45 ปี 457 518 975
อายุ 46 ปี 495 601 1096
อายุ 47 ปี 501 657 1158
อายุ 48 ปี 522 628 1150
อายุ 49 ปี 559 653 1212
อายุ 50 ปี 504 632 1136
อายุ 51 ปี 528 584 1112
อายุ 52 ปี 502 591 1093
อายุ 53 ปี 513 596 1109
อายุ 54 ปี 411 569 980
อายุ 55 ปี 473 529 1002
อายุ 56 ปี 478 552 1030
อายุ 57 ปี 457 561 1018
อายุ 58 ปี 434 581 1015
อายุ 59 ปี 440 596 1036
อายุ 60 ปี 384 538 922
อายุ 61 ปี 400 576 976
อายุ 62 ปี 361 520 881
อายุ 63 ปี 383 460 843
อายุ 64 ปี 322 437 759
อายุ 65 ปี 333 511 844
อายุ 66 ปี 329 449 778
อายุ 67 ปี 315 419 734
อายุ 68 ปี 274 408 682
อายุ 69 ปี 252 368 620
อายุ 70 ปี 284 389 673
อายุ 71 ปี 243 350 593
อายุ 72 ปี 242 393 635
อายุ 73 ปี 192 306 498
อายุ 74 ปี 200 304 504
อายุ 75 ปี 172 244 416
อายุ 76 ปี 179 279 458
อายุ 77 ปี 156 251 407
อายุ 78 ปี 146 205 351
อายุ 79 ปี 107 221 328
อายุ 80 ปี 113 180 293
อายุ 81 ปี 102 141 243
อายุ 82 ปี 90 149 239
อายุ 83 ปี 75 122 197
อายุ 84 ปี 58 118 176
อายุ 85 ปี 50 94 144
อายุ 86 ปี 54 68 122
อายุ 87 ปี 44 67 111
อายุ 88 ปี 37 65 102
อายุ 89 ปี 39 46 85
อายุ 90 ปี 23 48 71
อายุ 91 ปี 16 37 53
อายุ 92 ปี 17 35 52
อายุ 93 ปี 10 24 34
อายุ 94 ปี 6 17 23
อายุ 95 ปี 11 18 29
อายุ 96 ปี 3 12 15
อายุ 97 ปี 7 12 19
อายุ 98 ปี 7 6 13
อายุ 99 ปี 8 11 19
อายุ 100 ปี 3 5 8
อายุมากกว่า 100 ปี 13 13 26
รวม 33,551 38,696 72,247