" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 318 310 628
อายุ 1 ปี 331 296 627
อายุ 2 ปี 328 345 673
อายุ 3 ปี 393 361 754
อายุ 4 ปี 408 362 770
อายุ 5 ปี 487 448 935
อายุ 6 ปี 508 481 989
อายุ 7 ปี 463 443 906
อายุ 8 ปี 542 525 1067
อายุ 9 ปี 495 512 1007
อายุ 10 ปี 484 478 962
อายุ 11 ปี 520 527 1047
อายุ 12 ปี 459 507 966
อายุ 13 ปี 493 486 979
อายุ 14 ปี 454 440 894
อายุ 15 ปี 500 437 937
อายุ 16 ปี 471 429 900
อายุ 17 ปี 454 438 892
อายุ 18 ปี 434 413 847
อายุ 19 ปี 425 518 943
อายุ 20 ปี 406 583 989
อายุ 21 ปี 412 587 999
อายุ 22 ปี 423 478 901
อายุ 23 ปี 517 510 1027
อายุ 24 ปี 549 512 1061
อายุ 25 ปี 488 506 994
อายุ 26 ปี 496 476 972
อายุ 27 ปี 459 467 926
อายุ 28 ปี 515 429 944
อายุ 29 ปี 461 427 888
อายุ 30 ปี 449 440 889
อายุ 31 ปี 398 426 824
อายุ 32 ปี 423 439 862
อายุ 33 ปี 402 438 840
อายุ 34 ปี 421 467 888
อายุ 35 ปี 438 458 896
อายุ 36 ปี 440 466 906
อายุ 37 ปี 407 475 882
อายุ 38 ปี 466 491 957
อายุ 39 ปี 443 553 996
อายุ 40 ปี 479 558 1037
อายุ 41 ปี 527 564 1091
อายุ 42 ปี 451 525 976
อายุ 43 ปี 459 502 961
อายุ 44 ปี 480 561 1041
อายุ 45 ปี 438 548 986
อายุ 46 ปี 535 618 1153
อายุ 47 ปี 499 663 1162
อายุ 48 ปี 536 628 1164
อายุ 49 ปี 542 655 1197
อายุ 50 ปี 511 611 1122
อายุ 51 ปี 551 589 1140
อายุ 52 ปี 496 621 1117
อายุ 53 ปี 470 588 1058
อายุ 54 ปี 437 551 988
อายุ 55 ปี 482 552 1034
อายุ 56 ปี 486 560 1046
อายุ 57 ปี 445 558 1003
อายุ 58 ปี 448 590 1038
อายุ 59 ปี 413 579 992
อายุ 60 ปี 409 560 969
อายุ 61 ปี 398 545 943
อายุ 62 ปี 347 513 860
อายุ 63 ปี 386 449 835
อายุ 64 ปี 314 451 765
อายุ 65 ปี 336 503 839
อายุ 66 ปี 325 432 757
อายุ 67 ปี 319 416 735
อายุ 68 ปี 259 410 669
อายุ 69 ปี 273 364 637
อายุ 70 ปี 267 404 671
อายุ 71 ปี 243 361 604
อายุ 72 ปี 238 368 606
อายุ 73 ปี 204 317 521
อายุ 74 ปี 182 285 467
อายุ 75 ปี 172 259 431
อายุ 76 ปี 180 272 452
อายุ 77 ปี 152 241 393
อายุ 78 ปี 145 217 362
อายุ 79 ปี 109 198 307
อายุ 80 ปี 117 180 297
อายุ 81 ปี 91 142 233
อายุ 82 ปี 86 149 235
อายุ 83 ปี 77 121 198
อายุ 84 ปี 53 111 164
อายุ 85 ปี 55 84 139
อายุ 86 ปี 49 78 127
อายุ 87 ปี 45 66 111
อายุ 88 ปี 41 62 103
อายุ 89 ปี 37 48 85
อายุ 90 ปี 24 43 67
อายุ 91 ปี 13 44 57
อายุ 92 ปี 17 34 51
อายุ 93 ปี 9 19 28
อายุ 94 ปี 5 20 25
อายุ 95 ปี 13 17 30
อายุ 96 ปี 2 11 13
อายุ 97 ปี 8 12 20
อายุ 98 ปี 8 8 16
อายุ 99 ปี 8 9 17
อายุ 100 ปี 3 6 9
อายุมากกว่า 100 ปี 12 11 23
รวม 33,696 38,845 72,541