" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนเมษายน พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 359 311 670
อายุ 1 ปี 325 278 603
อายุ 2 ปี 336 359 695
อายุ 3 ปี 373 350 723
อายุ 4 ปี 411 363 774
อายุ 5 ปี 490 445 935
อายุ 6 ปี 504 478 982
อายุ 7 ปี 467 442 909
อายุ 8 ปี 535 531 1066
อายุ 9 ปี 493 525 1018
อายุ 10 ปี 501 472 973
อายุ 11 ปี 495 512 1007
อายุ 12 ปี 463 517 980
อายุ 13 ปี 489 483 972
อายุ 14 ปี 446 448 894
อายุ 15 ปี 504 432 936
อายุ 16 ปี 479 422 901
อายุ 17 ปี 440 445 885
อายุ 18 ปี 429 406 835
อายุ 19 ปี 437 512 949
อายุ 20 ปี 390 579 969
อายุ 21 ปี 412 593 1005
อายุ 22 ปี 426 461 887
อายุ 23 ปี 499 508 1007
อายุ 24 ปี 559 520 1079
อายุ 25 ปี 480 508 988
อายุ 26 ปี 492 479 971
อายุ 27 ปี 459 464 923
อายุ 28 ปี 518 435 953
อายุ 29 ปี 433 428 861
อายุ 30 ปี 468 435 903
อายุ 31 ปี 392 424 816
อายุ 32 ปี 432 434 866
อายุ 33 ปี 399 447 846
อายุ 34 ปี 425 469 894
อายุ 35 ปี 435 462 897
อายุ 36 ปี 436 459 895
อายุ 37 ปี 412 478 890
อายุ 38 ปี 471 486 957
อายุ 39 ปี 431 545 976
อายุ 40 ปี 485 569 1054
อายุ 41 ปี 536 572 1108
อายุ 42 ปี 437 510 947
อายุ 43 ปี 469 511 980
อายุ 44 ปี 473 570 1043
อายุ 45 ปี 444 526 970
อายุ 46 ปี 530 612 1142
อายุ 47 ปี 497 657 1154
อายุ 48 ปี 531 636 1167
อายุ 49 ปี 539 656 1195
อายุ 50 ปี 519 618 1137
อายุ 51 ปี 527 587 1114
อายุ 52 ปี 501 609 1110
อายุ 53 ปี 489 605 1094
อายุ 54 ปี 428 540 968
อายุ 55 ปี 477 553 1030
อายุ 56 ปี 489 556 1045
อายุ 57 ปี 448 562 1010
อายุ 58 ปี 444 579 1023
อายุ 59 ปี 418 586 1004
อายุ 60 ปี 402 561 963
อายุ 61 ปี 402 562 964
อายุ 62 ปี 357 501 858
อายุ 63 ปี 386 458 844
อายุ 64 ปี 316 444 760
อายุ 65 ปี 330 511 841
อายุ 66 ปี 326 430 756
อายุ 67 ปี 318 417 735
อายุ 68 ปี 264 412 676
อายุ 69 ปี 266 365 631
อายุ 70 ปี 273 393 666
อายุ 71 ปี 234 367 601
อายุ 72 ปี 252 376 628
อายุ 73 ปี 197 308 505
อายุ 74 ปี 187 297 484
อายุ 75 ปี 169 252 421
อายุ 76 ปี 179 272 451
อายุ 77 ปี 157 248 405
อายุ 78 ปี 142 214 356
อายุ 79 ปี 112 204 316
อายุ 80 ปี 109 176 285
อายุ 81 ปี 97 146 243
อายุ 82 ปี 88 155 243
อายุ 83 ปี 75 115 190
อายุ 84 ปี 59 111 170
อายุ 85 ปี 50 91 141
อายุ 86 ปี 50 75 125
อายุ 87 ปี 44 67 111
อายุ 88 ปี 38 62 100
อายุ 89 ปี 39 51 90
อายุ 90 ปี 26 42 68
อายุ 91 ปี 13 43 56
อายุ 92 ปี 17 36 53
อายุ 93 ปี 9 19 28
อายุ 94 ปี 6 18 24
อายุ 95 ปี 12 19 31
อายุ 96 ปี 3 9 12
อายุ 97 ปี 8 13 21
อายุ 98 ปี 8 6 14
อายุ 99 ปี 7 11 18
อายุ 100 ปี 3 5 8
อายุมากกว่า 100 ปี 13 13 26
รวม 33,669 38,834 72,503