" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

สถิติประชากรแยกรายละเอียด

ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 341 312 653
อายุ 1 ปี 315 273 588
อายุ 2 ปี 338 352 690
อายุ 3 ปี 367 353 720
อายุ 4 ปี 418 348 766
อายุ 5 ปี 485 452 937
อายุ 6 ปี 487 482 969
อายุ 7 ปี 480 443 923
อายุ 8 ปี 527 514 1041
อายุ 9 ปี 494 539 1033
อายุ 10 ปี 508 470 978
อายุ 11 ปี 491 502 993
อายุ 12 ปี 469 512 981
อายุ 13 ปี 478 487 965
อายุ 14 ปี 439 440 879
อายุ 15 ปี 509 424 933
อายุ 16 ปี 472 432 904
อายุ 17 ปี 451 449 900
อายุ 18 ปี 426 398 824
อายุ 19 ปี 432 505 937
อายุ 20 ปี 389 564 953
อายุ 21 ปี 415 595 1010
อายุ 22 ปี 431 463 894
อายุ 23 ปี 494 510 1004
อายุ 24 ปี 542 514 1056
อายุ 25 ปี 503 499 1002
อายุ 26 ปี 483 496 979
อายุ 27 ปี 454 466 920
อายุ 28 ปี 509 431 940
อายุ 29 ปี 453 438 891
อายุ 30 ปี 453 429 882
อายุ 31 ปี 391 421 812
อายุ 32 ปี 445 433 878
อายุ 33 ปี 397 450 847
อายุ 34 ปี 426 459 885
อายุ 35 ปี 421 472 893
อายุ 36 ปี 449 452 901
อายุ 37 ปี 408 478 886
อายุ 38 ปี 460 476 936
อายุ 39 ปี 440 546 986
อายุ 40 ปี 483 558 1041
อายุ 41 ปี 538 587 1125
อายุ 42 ปี 440 509 949
อายุ 43 ปี 465 501 966
อายุ 44 ปี 460 573 1033
อายุ 45 ปี 445 521 966
อายุ 46 ปี 524 607 1131
อายุ 47 ปี 505 650 1155
อายุ 48 ปี 527 629 1156
อายุ 49 ปี 544 667 1211
อายุ 50 ปี 508 619 1127
อายุ 51 ปี 530 590 1120
อายุ 52 ปี 501 602 1103
อายุ 53 ปี 509 604 1113
อายุ 54 ปี 418 553 971
อายุ 55 ปี 475 534 1009
อายุ 56 ปี 477 554 1031
อายุ 57 ปี 454 558 1012
อายุ 58 ปี 443 583 1026
อายุ 59 ปี 423 593 1016
อายุ 60 ปี 398 553 951
อายุ 61 ปี 392 575 967
อายุ 62 ปี 368 505 873
อายุ 63 ปี 378 465 843
อายุ 64 ปี 313 430 743
อายุ 65 ปี 335 517 852
อายุ 66 ปี 327 438 765
อายุ 67 ปี 323 418 741
อายุ 68 ปี 265 408 673
อายุ 69 ปี 259 370 629
อายุ 70 ปี 282 388 670
อายุ 71 ปี 238 357 595
อายุ 72 ปี 249 386 635
อายุ 73 ปี 190 303 493
อายุ 74 ปี 196 301 497
อายุ 75 ปี 166 251 417
อายุ 76 ปี 180 278 458
อายุ 77 ปี 160 247 407
อายุ 78 ปี 142 209 351
อายุ 79 ปี 113 211 324
อายุ 80 ปี 109 183 292
อายุ 81 ปี 101 141 242
อายุ 82 ปี 89 152 241
อายุ 83 ปี 73 117 190
อายุ 84 ปี 60 117 177
อายุ 85 ปี 52 92 144
อายุ 86 ปี 51 73 124
อายุ 87 ปี 43 63 106
อายุ 88 ปี 38 63 101
อายุ 89 ปี 39 48 87
อายุ 90 ปี 22 47 69
อายุ 91 ปี 17 38 55
อายุ 92 ปี 16 35 51
อายุ 93 ปี 10 24 34
อายุ 94 ปี 6 15 21
อายุ 95 ปี 11 21 32
อายุ 96 ปี 4 9 13
อายุ 97 ปี 7 12 19
อายุ 98 ปี 7 6 13
อายุ 99 ปี 9 11 20
อายุ 100 ปี 3 5 8
อายุมากกว่า 100 ปี 13 13 26
รวม 33,613 38,766 72,379