" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 271 303 574
อายุ 1 ปี 265 253 518
อายุ 2 ปี 328 286 614
อายุ 3 ปี 338 344 682
อายุ 4 ปี 360 350 710
อายุ 5 ปี 395 347 742
อายุ 6 ปี 458 413 871
อายุ 7 ปี 488 449 937
อายุ 8 ปี 480 466 946
อายุ 9 ปี 501 518 1019
อายุ 10 ปี 518 547 1065
อายุ 11 ปี 490 477 967
อายุ 12 ปี 462 456 918
อายุ 13 ปี 435 464 899
อายุ 14 ปี 465 472 937
อายุ 15 ปี 433 431 864
อายุ 16 ปี 456 405 861
อายุ 17 ปี 464 417 881
อายุ 18 ปี 429 494 923
อายุ 19 ปี 429 519 948
อายุ 20 ปี 414 539 953
อายุ 21 ปี 360 538 898
อายุ 22 ปี 373 505 878
อายุ 23 ปี 406 405 811
อายุ 24 ปี 485 490 975
อายุ 25 ปี 531 530 1061
อายุ 26 ปี 515 461 976
อายุ 27 ปี 457 498 955
อายุ 28 ปี 428 449 877
อายุ 29 ปี 496 439 935
อายุ 30 ปี 435 426 861
อายุ 31 ปี 475 418 893
อายุ 32 ปี 387 410 797
อายุ 33 ปี 433 439 872
อายุ 34 ปี 403 444 847
อายุ 35 ปี 399 439 838
อายุ 36 ปี 404 493 897
อายุ 37 ปี 459 439 898
อายุ 38 ปี 415 477 892
อายุ 39 ปี 444 462 906
อายุ 40 ปี 444 518 962
อายุ 41 ปี 449 559 1008
อายุ 42 ปี 535 584 1119
อายุ 43 ปี 447 510 957
อายุ 44 ปี 461 496 957
อายุ 45 ปี 443 556 999
อายุ 46 ปี 460 514 974
อายุ 47 ปี 460 601 1061
อายุ 48 ปี 513 650 1163
อายุ 49 ปี 507 628 1135
อายุ 50 ปี 549 627 1176
อายุ 51 ปี 510 621 1131
อายุ 52 ปี 510 571 1081
อายุ 53 ปี 496 587 1083
อายุ 54 ปี 497 576 1073
อายุ 55 ปี 416 579 995
อายุ 56 ปี 458 523 981
อายุ 57 ปี 450 540 990
อายุ 58 ปี 461 550 1011
อายุ 59 ปี 404 574 978
อายุ 60 ปี 441 577 1018
อายุ 61 ปี 367 519 886
อายุ 62 ปี 391 574 965
อายุ 63 ปี 356 503 859
อายุ 64 ปี 355 466 821
อายุ 65 ปี 321 426 747
อายุ 66 ปี 325 501 826
อายุ 67 ปี 308 461 769
อายุ 68 ปี 305 425 730
อายุ 69 ปี 264 390 654
อายุ 70 ปี 260 357 617
อายุ 71 ปี 272 379 651
อายุ 72 ปี 228 355 583
อายุ 73 ปี 231 373 604
อายุ 74 ปี 178 305 483
อายุ 75 ปี 189 298 487
อายุ 76 ปี 170 243 413
อายุ 77 ปี 167 266 433
อายุ 78 ปี 155 251 406
อายุ 79 ปี 141 192 333
อายุ 80 ปี 101 216 317
อายุ 81 ปี 102 167 269
อายุ 82 ปี 95 138 233
อายุ 83 ปี 91 132 223
อายุ 84 ปี 66 121 187
อายุ 85 ปี 59 107 166
อายุ 86 ปี 43 91 134
อายุ 87 ปี 48 63 111
อายุ 88 ปี 41 65 106
อายุ 89 ปี 28 58 86
อายุ 90 ปี 30 40 70
อายุ 91 ปี 20 39 59
อายุ 92 ปี 15 35 50
อายุ 93 ปี 16 32 48
อายุ 94 ปี 8 20 28
อายุ 95 ปี 6 13 19
อายุ 96 ปี 8 14 22
อายุ 97 ปี 2 11 13
อายุ 98 ปี 5 12 17
อายุ 99 ปี 7 4 11
อายุ 100 ปี 5 8 13
อายุมากกว่า 100 ปี 15 16 31
รวม 32,889 38,339 71,228