" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 266 276 542
อายุ 1 ปี 248 254 502
อายุ 2 ปี 298 271 569
อายุ 3 ปี 338 339 677
อายุ 4 ปี 380 349 729
อายุ 5 ปี 379 339 718
อายุ 6 ปี 422 385 807
อายุ 7 ปี 480 434 914
อายุ 8 ปี 499 467 966
อายุ 9 ปี 450 475 925
อายุ 10 ปี 565 553 1118
อายุ 11 ปี 491 523 1014
อายุ 12 ปี 463 448 911
อายุ 13 ปี 443 474 917
อายุ 14 ปี 402 454 856
อายุ 15 ปี 469 432 901
อายุ 16 ปี 428 415 843
อายุ 17 ปี 460 423 883
อายุ 18 ปี 421 448 869
อายุ 19 ปี 436 509 945
อายุ 20 ปี 422 545 967
อายุ 21 ปี 382 498 880
อายุ 22 ปี 363 550 913
อายุ 23 ปี 414 433 847
อายุ 24 ปี 442 444 886
อายุ 25 ปี 522 501 1023
อายุ 26 ปี 510 479 989
อายุ 27 ปี 488 511 999
อายุ 28 ปี 445 444 889
อายุ 29 ปี 467 435 902
อายุ 30 ปี 450 425 875
อายุ 31 ปี 462 418 880
อายุ 32 ปี 434 422 856
อายุ 33 ปี 384 419 803
อายุ 34 ปี 409 450 859
อายุ 35 ปี 394 430 824
อายุ 36 ปี 424 502 926
อายุ 37 ปี 421 435 856
อายุ 38 ปี 432 469 901
อายุ 39 ปี 427 460 887
อายุ 40 ปี 434 514 948
อายุ 41 ปี 448 542 990
อายุ 42 ปี 515 592 1107
อายุ 43 ปี 472 521 993
อายุ 44 ปี 431 500 931
อายุ 45 ปี 468 519 987
อายุ 46 ปี 466 526 992
อายุ 47 ปี 433 579 1012
อายุ 48 ปี 502 611 1113
อายุ 49 ปี 512 635 1147
อายุ 50 ปี 531 643 1174
อายุ 51 ปี 513 628 1141
อายุ 52 ปี 512 567 1079
อายุ 53 ปี 502 596 1098
อายุ 54 ปี 498 593 1091
อายุ 55 ปี 427 583 1010
อายุ 56 ปี 442 513 955
อายุ 57 ปี 438 551 989
อายุ 58 ปี 481 562 1043
อายุ 59 ปี 391 557 948
อายุ 60 ปี 427 545 972
อายุ 61 ปี 399 537 936
อายุ 62 ปี 370 556 926
อายุ 63 ปี 361 536 897
อายุ 64 ปี 358 473 831
อายุ 65 ปี 336 433 769
อายุ 66 ปี 329 491 820
อายุ 67 ปี 312 476 788
อายุ 68 ปี 310 445 755
อายุ 69 ปี 259 371 630
อายุ 70 ปี 275 393 668
อายุ 71 ปี 256 353 609
อายุ 72 ปี 240 354 594
อายุ 73 ปี 228 379 607
อายุ 74 ปี 196 314 510
อายุ 75 ปี 183 301 484
อายุ 76 ปี 163 247 410
อายุ 77 ปี 155 255 410
อายุ 78 ปี 173 256 429
อายุ 79 ปี 132 196 328
อายุ 80 ปี 117 222 339
อายุ 81 ปี 102 163 265
อายุ 82 ปี 87 136 223
อายุ 83 ปี 96 142 238
อายุ 84 ปี 63 131 194
อายุ 85 ปี 60 97 157
อายุ 86 ปี 42 86 128
อายุ 87 ปี 47 71 118
อายุ 88 ปี 41 61 102
อายุ 89 ปี 25 58 83
อายุ 90 ปี 30 39 69
อายุ 91 ปี 21 39 60
อายุ 92 ปี 17 34 51
อายุ 93 ปี 15 25 40
อายุ 94 ปี 9 22 31
อายุ 95 ปี 5 11 16
อายุ 96 ปี 7 14 21
อายุ 97 ปี 4 9 13
อายุ 98 ปี 4 14 18
อายุ 99 ปี 6 4 10
อายุ 100 ปี 7 5 12
อายุมากกว่า 100 ปี 15 16 31
รวม 32,728 38,180 70,908