" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 281 310 591
อายุ 1 ปี 280 262 542
อายุ 2 ปี 327 278 605
อายุ 3 ปี 348 354 702
อายุ 4 ปี 366 336 702
อายุ 5 ปี 422 345 767
อายุ 6 ปี 473 449 922
อายุ 7 ปี 468 466 934
อายุ 8 ปี 471 446 917
อายุ 9 ปี 531 525 1056
อายุ 10 ปี 513 549 1062
อายุ 11 ปี 498 474 972
อายุ 12 ปี 451 468 919
อายุ 13 ปี 431 471 902
อายุ 14 ปี 466 466 932
อายุ 15 ปี 415 420 835
อายุ 16 ปี 489 415 904
อายุ 17 ปี 458 416 874
อายุ 18 ปี 433 424 857
อายุ 19 ปี 410 486 896
อายุ 20 ปี 423 528 951
อายุ 21 ปี 349 559 908
อายุ 22 ปี 393 482 875
อายุ 23 ปี 419 415 834
อายุ 24 ปี 499 495 994
อายุ 25 ปี 537 505 1042
อายุ 26 ปี 498 487 985
อายุ 27 ปี 468 487 955
อายุ 28 ปี 436 456 892
อายุ 29 ปี 488 430 918
อายุ 30 ปี 443 429 872
อายุ 31 ปี 456 424 880
อายุ 32 ปี 386 412 798
อายุ 33 ปี 435 434 869
อายุ 34 ปี 399 446 845
อายุ 35 ปี 416 452 868
อายุ 36 ปี 423 475 898
อายุ 37 ปี 444 452 896
อายุ 38 ปี 409 469 878
อายุ 39 ปี 449 470 919
อายุ 40 ปี 440 532 972
อายุ 41 ปี 476 562 1038
อายุ 42 ปี 527 575 1102
อายุ 43 ปี 438 504 942
อายุ 44 ปี 456 491 947
อายุ 45 ปี 457 576 1033
อายุ 46 ปี 443 522 965
อายุ 47 ปี 505 598 1103
อายุ 48 ปี 495 648 1143
อายุ 49 ปี 520 619 1139
อายุ 50 ปี 538 658 1196
อายุ 51 ปี 502 605 1107
อายุ 52 ปี 510 576 1086
อายุ 53 ปี 499 586 1085
อายุ 54 ปี 493 599 1092
อายุ 55 ปี 419 543 962
อายุ 56 ปี 456 525 981
อายุ 57 ปี 460 550 1010
อายุ 58 ปี 443 545 988
อายุ 59 ปี 427 568 995
อายุ 60 ปี 416 577 993
อายุ 61 ปี 386 539 925
อายุ 62 ปี 382 571 953
อายุ 63 ปี 357 498 855
อายุ 64 ปี 363 460 823
อายุ 65 ปี 302 426 728
อายุ 66 ปี 324 509 833
อายุ 67 ปี 312 441 753
อายุ 68 ปี 313 415 728
อายุ 69 ปี 255 398 653
อายุ 70 ปี 259 358 617
อายุ 71 ปี 273 381 654
อายุ 72 ปี 227 351 578
อายุ 73 ปี 238 378 616
อายุ 74 ปี 176 294 470
อายุ 75 ปี 186 290 476
อายุ 76 ปี 161 243 404
อายุ 77 ปี 171 269 440
อายุ 78 ปี 151 239 390
อายุ 79 ปี 138 203 341
อายุ 80 ปี 108 203 311
อายุ 81 ปี 100 174 274
อายุ 82 ปี 95 130 225
อายุ 83 ปี 87 140 227
อายุ 84 ปี 65 111 176
อายุ 85 ปี 59 111 170
อายุ 86 ปี 44 83 127
อายุ 87 ปี 49 69 118
อายุ 88 ปี 36 60 96
อายุ 89 ปี 31 57 88
อายุ 90 ปี 29 41 70
อายุ 91 ปี 19 38 57
อายุ 92 ปี 15 37 52
อายุ 93 ปี 15 33 48
อายุ 94 ปี 9 18 27
อายุ 95 ปี 5 12 17
อายุ 96 ปี 10 16 26
อายุ 97 ปี 1 8 9
อายุ 98 ปี 7 12 19
อายุ 99 ปี 6 4 10
อายุ 100 ปี 5 9 14
อายุมากกว่า 100 ปี 15 16 31
รวม 33,005 38,271 71,276