" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 284 292 576
อายุ 1 ปี 280 255 535
อายุ 2 ปี 325 294 619
อายุ 3 ปี 338 345 683
อายุ 4 ปี 368 339 707
อายุ 5 ปี 399 347 746
อายุ 6 ปี 470 437 907
อายุ 7 ปี 488 456 944
อายุ 8 ปี 472 453 925
อายุ 9 ปี 520 519 1039
อายุ 10 ปี 520 556 1076
อายุ 11 ปี 471 479 950
อายุ 12 ปี 465 453 918
อายุ 13 ปี 433 464 897
อายุ 14 ปี 464 477 941
อายุ 15 ปี 429 413 842
อายุ 16 ปี 471 416 887
อายุ 17 ปี 469 418 887
อายุ 18 ปี 428 407 835
อายุ 19 ปี 407 485 892
อายุ 20 ปี 418 520 938
อายุ 21 ปี 355 557 912
อายุ 22 ปี 378 487 865
อายุ 23 ปี 412 406 818
อายุ 24 ปี 496 496 992
อายุ 25 ปี 541 525 1066
อายุ 26 ปี 493 461 954
อายุ 27 ปี 471 499 970
อายุ 28 ปี 430 452 882
อายุ 29 ปี 491 435 926
อายุ 30 ปี 437 424 861
อายุ 31 ปี 463 422 885
อายุ 32 ปี 392 405 797
อายุ 33 ปี 434 437 871
อายุ 34 ปี 404 449 853
อายุ 35 ปี 409 444 853
อายุ 36 ปี 412 482 894
อายุ 37 ปี 458 455 913
อายุ 38 ปี 401 459 860
อายุ 39 ปี 451 473 924
อายุ 40 ปี 449 539 988
อายุ 41 ปี 458 554 1012
อายุ 42 ปี 537 587 1124
อายุ 43 ปี 437 495 932
อายุ 44 ปี 447 494 941
อายุ 45 ปี 457 566 1023
อายุ 46 ปี 458 519 977
อายุ 47 ปี 475 592 1067
อายุ 48 ปี 494 661 1155
อายุ 49 ปี 516 622 1138
อายุ 50 ปี 555 645 1200
อายุ 51 ปี 497 619 1116
อายุ 52 ปี 510 570 1080
อายุ 53 ปี 499 578 1077
อายุ 54 ปี 499 587 1086
อายุ 55 ปี 411 565 976
อายุ 56 ปี 455 521 976
อายุ 57 ปี 465 548 1013
อายุ 58 ปี 445 544 989
อายุ 59 ปี 421 567 988
อายุ 60 ปี 430 581 1011
อายุ 61 ปี 370 525 895
อายุ 62 ปี 388 572 960
อายุ 63 ปี 354 512 866
อายุ 64 ปี 367 454 821
อายุ 65 ปี 308 431 739
อายุ 66 ปี 323 504 827
อายุ 67 ปี 314 450 764
อายุ 68 ปี 303 412 715
อายุ 69 ปี 262 400 662
อายุ 70 ปี 249 356 605
อายุ 71 ปี 277 381 658
อายุ 72 ปี 233 344 577
อายุ 73 ปี 232 386 618
อายุ 74 ปี 175 299 474
อายุ 75 ปี 189 293 482
อายุ 76 ปี 171 237 408
อายุ 77 ปี 169 268 437
อายุ 78 ปี 147 242 389
อายุ 79 ปี 141 199 340
อายุ 80 ปี 103 212 315
อายุ 81 ปี 102 170 272
อายุ 82 ปี 96 132 228
อายุ 83 ปี 84 136 220
อายุ 84 ปี 68 116 184
อายุ 85 ปี 56 112 168
อายุ 86 ปี 44 85 129
อายุ 87 ปี 51 64 115
อายุ 88 ปี 38 64 102
อายุ 89 ปี 29 60 89
อายุ 90 ปี 31 39 70
อายุ 91 ปี 19 38 57
อายุ 92 ปี 14 36 50
อายุ 93 ปี 16 33 49
อายุ 94 ปี 9 17 26
อายุ 95 ปี 5 14 19
อายุ 96 ปี 9 13 22
อายุ 97 ปี 1 11 12
อายุ 98 ปี 7 12 19
อายุ 99 ปี 6 4 10
อายุ 100 ปี 5 8 13
อายุมากกว่า 100 ปี 15 16 31
รวม 32,942 38,204 71,146