" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 210 228 438
อายุ 1 ปี 245 234 479
อายุ 2 ปี 315 280 595
อายุ 3 ปี 315 307 622
อายุ 4 ปี 376 322 698
อายุ 5 ปี 381 328 709
อายุ 6 ปี 442 410 852
อายุ 7 ปี 470 446 916
อายุ 8 ปี 443 434 877
อายุ 9 ปี 539 525 1064
อายุ 10 ปี 496 528 1024
อายุ 11 ปี 479 474 953
อายุ 12 ปี 477 512 989
อายุ 13 ปี 412 448 860
อายุ 14 ปี 481 466 947
อายุ 15 ปี 427 426 853
อายุ 16 ปี 482 421 903
อายุ 17 ปี 445 414 859
อายุ 18 ปี 435 423 858
อายุ 19 ปี 410 506 916
อายุ 20 ปี 410 523 933
อายุ 21 ปี 364 569 933
อายุ 22 ปี 383 455 838
อายุ 23 ปี 418 437 855
อายุ 24 ปี 512 495 1007
อายุ 25 ปี 540 496 1036
อายุ 26 ปี 477 498 975
อายุ 27 ปี 477 467 944
อายุ 28 ปี 444 450 894
อายุ 29 ปี 491 428 919
อายุ 30 ปี 446 423 869
อายุ 31 ปี 448 420 868
อายุ 32 ปี 385 414 799
อายุ 33 ปี 421 439 860
อายุ 34 ปี 394 439 833
อายุ 35 ปี 415 460 875
อายุ 36 ปี 438 453 891
อายุ 37 ปี 429 460 889
อายุ 38 ปี 407 464 871
อายุ 39 ปี 457 488 945
อายุ 40 ปี 430 544 974
อายุ 41 ปี 467 552 1019
อายุ 42 ปี 515 555 1070
อายุ 43 ปี 440 516 956
อายุ 44 ปี 444 497 941
อายุ 45 ปี 476 555 1031
อายุ 46 ปี 431 543 974
อายุ 47 ปี 512 602 1114
อายุ 48 ปี 475 659 1134
อายุ 49 ปี 533 613 1146
อายุ 50 ปี 524 636 1160
อายุ 51 ปี 497 592 1089
อายุ 52 ปี 526 570 1096
อายุ 53 ปี 487 602 1089
อายุ 54 ปี 457 583 1040
อายุ 55 ปี 422 534 956
อายุ 56 ปี 455 543 998
อายุ 57 ปี 462 549 1011
อายุ 58 ปี 418 541 959
อายุ 59 ปี 431 571 1002
อายุ 60 ปี 395 560 955
อายุ 61 ปี 385 545 930
อายุ 62 ปี 380 538 918
อายุ 63 ปี 332 506 838
อายุ 64 ปี 373 439 812
อายุ 65 ปี 299 438 737
อายุ 66 ปี 312 497 809
อายุ 67 ปี 305 430 735
อายุ 68 ปี 307 407 714
อายุ 69 ปี 238 403 641
อายุ 70 ปี 262 349 611
อายุ 71 ปี 255 389 644
อายุ 72 ปี 227 354 581
อายุ 73 ปี 225 353 578
อายุ 74 ปี 184 299 483
อายุ 75 ปี 175 275 450
อายุ 76 ปี 161 240 401
อายุ 77 ปี 167 252 419
อายุ 78 ปี 136 226 362
อายุ 79 ปี 135 209 344
อายุ 80 ปี 96 187 283
อายุ 81 ปี 103 166 269
อายุ 82 ปี 82 128 210
อายุ 83 ปี 72 131 203
อายุ 84 ปี 70 107 177
อายุ 85 ปี 47 102 149
อายุ 86 ปี 41 77 118
อายุ 87 ปี 40 69 109
อายุ 88 ปี 34 61 95
อายุ 89 ปี 29 52 81
อายุ 90 ปี 28 39 67
อายุ 91 ปี 19 31 50
อายุ 92 ปี 7 35 42
อายุ 93 ปี 12 28 40
อายุ 94 ปี 5 13 18
อายุ 95 ปี 3 11 14
อายุ 96 ปี 9 15 24
อายุ 97 ปี 1 7 8
อายุ 98 ปี 5 12 17
อายุ 99 ปี 2 5 7
อายุ 100 ปี 3 6 9
อายุมากกว่า 100 ปี 5 9 14
รวม 32,404 37,767 70,171