" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 274 298 572
อายุ 1 ปี 259 242 501
อายุ 2 ปี 322 283 605
อายุ 3 ปี 340 342 682
อายุ 4 ปี 369 348 717
อายุ 5 ปี 390 356 746
อายุ 6 ปี 446 399 845
อายุ 7 ปี 497 440 937
อายุ 8 ปี 482 475 957
อายุ 9 ปี 497 501 998
อายุ 10 ปี 513 548 1061
อายุ 11 ปี 494 486 980
อายุ 12 ปี 465 448 913
อายุ 13 ปี 421 469 890
อายุ 14 ปี 445 462 907
อายุ 15 ปี 448 431 879
อายุ 16 ปี 456 407 863
อายุ 17 ปี 463 416 879
อายุ 18 ปี 412 479 891
อายุ 19 ปี 445 528 973
อายุ 20 ปี 402 539 941
อายุ 21 ปี 381 526 907
อายุ 22 ปี 355 522 877
อายุ 23 ปี 411 414 825
อายุ 24 ปี 479 484 963
อายุ 25 ปี 523 510 1033
อายุ 26 ปี 524 478 1002
อายุ 27 ปี 449 507 956
อายุ 28 ปี 434 435 869
อายุ 29 ปี 492 437 929
อายุ 30 ปี 445 429 874
อายุ 31 ปี 477 428 905
อายุ 32 ปี 385 405 790
อายุ 33 ปี 431 442 873
อายุ 34 ปี 397 440 837
อายุ 35 ปี 394 432 826
อายุ 36 ปี 419 492 911
อายุ 37 ปี 439 432 871
อายุ 38 ปี 423 480 903
อายุ 39 ปี 434 459 893
อายุ 40 ปี 455 517 972
อายุ 41 ปี 435 559 994
อายุ 42 ปี 535 575 1110
อายุ 43 ปี 455 527 982
อายุ 44 ปี 455 488 943
อายุ 45 ปี 456 545 1001
อายุ 46 ปี 464 510 974
อายุ 47 ปี 440 608 1048
อายุ 48 ปี 518 633 1151
อายุ 49 ปี 503 633 1136
อายุ 50 ปี 545 626 1171
อายุ 51 ปี 517 626 1143
อายุ 52 ปี 503 576 1079
อายุ 53 ปี 485 574 1059
อายุ 54 ปี 508 583 1091
อายุ 55 ปี 418 583 1001
อายุ 56 ปี 454 516 970
อายุ 57 ปี 448 540 988
อายุ 58 ปี 463 557 1020
อายุ 59 ปี 404 571 975
อายุ 60 ปี 435 572 1007
อายุ 61 ปี 372 524 896
อายุ 62 ปี 389 580 969
อายุ 63 ปี 367 497 864
อายุ 64 ปี 355 467 822
อายุ 65 ปี 320 425 745
อายุ 66 ปี 323 490 813
อายุ 67 ปี 305 474 779
อายุ 68 ปี 314 430 744
อายุ 69 ปี 266 389 655
อายุ 70 ปี 261 365 626
อายุ 71 ปี 263 363 626
อายุ 72 ปี 234 361 595
อายุ 73 ปี 228 379 607
อายุ 74 ปี 185 307 492
อายุ 75 ปี 188 296 484
อายุ 76 ปี 165 248 413
อายุ 77 ปี 169 266 435
อายุ 78 ปี 155 251 406
อายุ 79 ปี 139 193 332
อายุ 80 ปี 103 217 320
อายุ 81 ปี 101 165 266
อายุ 82 ปี 93 131 224
อายุ 83 ปี 90 144 234
อายุ 84 ปี 70 124 194
อายุ 85 ปี 58 100 158
อายุ 86 ปี 42 94 136
อายุ 87 ปี 46 62 108
อายุ 88 ปี 42 66 108
อายุ 89 ปี 23 60 83
อายุ 90 ปี 30 38 68
อายุ 91 ปี 23 38 61
อายุ 92 ปี 15 33 48
อายุ 93 ปี 15 31 46
อายุ 94 ปี 9 19 28
อายุ 95 ปี 6 14 20
อายุ 96 ปี 7 14 21
อายุ 97 ปี 3 11 14
อายุ 98 ปี 5 12 17
อายุ 99 ปี 7 4 11
อายุ 100 ปี 5 7 12
อายุมากกว่า 100 ปี 15 17 32
รวม 32,834 38,274 71,108