" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน กันยายน พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 288 297 585
อายุ 1 ปี 251 250 501
อายุ 2 ปี 318 277 595
อายุ 3 ปี 336 347 683
อายุ 4 ปี 385 335 720
อายุ 5 ปี 390 362 752
อายุ 6 ปี 424 391 815
อายุ 7 ปี 501 429 930
อายุ 8 ปี 488 488 976
อายุ 9 ปี 472 492 964
อายุ 10 ปี 533 536 1069
อายุ 11 ปี 485 502 987
อายุ 12 ปี 468 449 917
อายุ 13 ปี 440 465 905
อายุ 14 ปี 431 456 887
อายุ 15 ปี 449 430 879
อายุ 16 ปี 445 412 857
อายุ 17 ปี 460 415 875
อายุ 18 ปี 423 474 897
อายุ 19 ปี 436 530 966
อายุ 20 ปี 398 534 932
อายุ 21 ปี 389 516 905
อายุ 22 ปี 362 538 900
อายุ 23 ปี 409 408 817
อายุ 24 ปี 463 470 933
อายุ 25 ปี 540 522 1062
อายุ 26 ปี 507 462 969
อายุ 27 ปี 476 512 988
อายุ 28 ปี 420 444 864
อายุ 29 ปี 483 440 923
อายุ 30 ปี 449 427 876
อายุ 31 ปี 486 421 907
อายุ 32 ปี 397 415 812
อายุ 33 ปี 413 439 852
อายุ 34 ปี 397 429 826
อายุ 35 ปี 392 432 824
อายุ 36 ปี 421 503 924
อายุ 37 ปี 430 426 856
อายุ 38 ปี 433 481 914
อายุ 39 ปี 424 465 889
อายุ 40 ปี 448 513 961
อายุ 41 ปี 448 545 993
อายุ 42 ปี 533 576 1109
อายุ 43 ปี 444 531 975
อายุ 44 ปี 448 501 949
อายุ 45 ปี 465 530 995
อายุ 46 ปี 465 511 976
อายุ 47 ปี 456 592 1048
อายุ 48 ปี 505 618 1123
อายุ 49 ปี 499 654 1153
อายุ 50 ปี 547 622 1169
อายุ 51 ปี 511 630 1141
อายุ 52 ปี 498 570 1068
อายุ 53 ปี 497 581 1078
อายุ 54 ปี 510 595 1105
อายุ 55 ปี 419 569 988
อายุ 56 ปี 462 519 981
อายุ 57 ปี 429 548 977
อายุ 58 ปี 463 556 1019
อายุ 59 ปี 402 572 974
อายุ 60 ปี 423 558 981
อายุ 61 ปี 404 526 930
อายุ 62 ปี 366 566 932
อายุ 63 ปี 369 514 883
อายุ 64 ปี 359 473 832
อายุ 65 ปี 321 419 740
อายุ 66 ปี 322 489 811
อายุ 67 ปี 316 472 788
อายุ 68 ปี 311 432 743
อายุ 69 ปี 258 395 653
อายุ 70 ปี 269 375 644
อายุ 71 ปี 265 354 619
อายุ 72 ปี 234 355 589
อายุ 73 ปี 230 378 608
อายุ 74 ปี 186 311 497
อายุ 75 ปี 190 289 479
อายุ 76 ปี 163 256 419
อายุ 77 ปี 167 258 425
อายุ 78 ปี 158 261 419
อายุ 79 ปี 133 190 323
อายุ 80 ปี 111 220 331
อายุ 81 ปี 101 164 265
อายุ 82 ปี 92 133 225
อายุ 83 ปี 90 139 229
อายุ 84 ปี 68 129 197
อายุ 85 ปี 59 102 161
อายุ 86 ปี 41 91 132
อายุ 87 ปี 48 67 115
อายุ 88 ปี 40 66 106
อายุ 89 ปี 26 56 82
อายุ 90 ปี 29 36 65
อายุ 91 ปี 22 41 63
อายุ 92 ปี 16 35 51
อายุ 93 ปี 15 28 43
อายุ 94 ปี 9 21 30
อายุ 95 ปี 6 13 19
อายุ 96 ปี 7 13 20
อายุ 97 ปี 3 12 15
อายุ 98 ปี 5 12 17
อายุ 99 ปี 7 4 11
อายุ 100 ปี 5 7 12
อายุมากกว่า 100 ปี 15 15 30
รวม 32,820 38,229 71,049