" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 267 296 563
อายุ 1 ปี 246 253 499
อายุ 2 ปี 308 280 588
อายุ 3 ปี 340 339 679
อายุ 4 ปี 379 343 722
อายุ 5 ปี 378 336 714
อายุ 6 ปี 426 406 832
อายุ 7 ปี 497 423 920
อายุ 8 ปี 487 478 965
อายุ 9 ปี 461 480 941
อายุ 10 ปี 555 541 1096
อายุ 11 ปี 490 518 1008
อายุ 12 ปี 466 447 913
อายุ 13 ปี 435 472 907
อายุ 14 ปี 424 457 881
อายุ 15 ปี 451 423 874
อายุ 16 ปี 435 422 857
อายุ 17 ปี 459 418 877
อายุ 18 ปี 430 457 887
อายุ 19 ปี 438 527 965
อายุ 20 ปี 410 534 944
อายุ 21 ปี 378 495 873
อายุ 22 ปี 373 561 934
อายุ 23 ปี 397 420 817
อายุ 24 ปี 449 447 896
อายุ 25 ปี 551 519 1070
อายุ 26 ปี 495 459 954
อายุ 27 ปี 482 524 1006
อายุ 28 ปี 435 446 881
อายุ 29 ปี 467 429 896
อายุ 30 ปี 454 431 885
อายุ 31 ปี 462 413 875
อายุ 32 ปี 428 424 852
อายุ 33 ปี 395 426 821
อายุ 34 ปี 406 446 852
อายุ 35 ปี 382 430 812
อายุ 36 ปี 428 501 929
อายุ 37 ปี 427 427 854
อายุ 38 ปี 436 481 917
อายุ 39 ปี 427 458 885
อายุ 40 ปี 437 527 964
อายุ 41 ปี 449 532 981
อายุ 42 ปี 518 574 1092
อายุ 43 ปี 467 543 1010
อายุ 44 ปี 440 499 939
อายุ 45 ปี 462 510 972
อายุ 46 ปี 468 527 995
อายุ 47 ปี 446 580 1026
อายุ 48 ปี 504 610 1114
อายุ 49 ปี 501 660 1161
อายุ 50 ปี 537 624 1161
อายุ 51 ปี 516 634 1150
อายุ 52 ปี 499 557 1056
อายุ 53 ปี 501 592 1093
อายุ 54 ปี 509 600 1109
อายุ 55 ปี 422 574 996
อายุ 56 ปี 445 513 958
อายุ 57 ปี 444 553 997
อายุ 58 ปี 465 559 1024
อายุ 59 ปี 402 564 966
อายุ 60 ปี 427 535 962
อายุ 61 ปี 404 542 946
อายุ 62 ปี 359 556 915
อายุ 63 ปี 366 537 903
อายุ 64 ปี 355 468 823
อายุ 65 ปี 328 432 760
อายุ 66 ปี 324 481 805
อายุ 67 ปี 319 479 798
อายุ 68 ปี 304 440 744
อายุ 69 ปี 260 377 637
อายุ 70 ปี 272 387 659
อายุ 71 ปี 257 350 607
อายุ 72 ปี 240 360 600
อายุ 73 ปี 227 381 608
อายุ 74 ปี 194 312 506
อายุ 75 ปี 182 295 477
อายุ 76 ปี 168 254 422
อายุ 77 ปี 155 254 409
อายุ 78 ปี 172 255 427
อายุ 79 ปี 126 200 326
อายุ 80 ปี 118 217 335
อายุ 81 ปี 100 161 261
อายุ 82 ปี 90 136 226
อายุ 83 ปี 95 141 236
อายุ 84 ปี 61 132 193
อายุ 85 ปี 61 100 161
อายุ 86 ปี 41 84 125
อายุ 87 ปี 49 71 120
อายุ 88 ปี 38 61 99
อายุ 89 ปี 25 58 83
อายุ 90 ปี 30 37 67
อายุ 91 ปี 21 39 60
อายุ 92 ปี 16 35 51
อายุ 93 ปี 15 27 42
อายุ 94 ปี 9 22 31
อายุ 95 ปี 6 12 18
อายุ 96 ปี 7 14 21
อายุ 97 ปี 3 11 14
อายุ 98 ปี 5 13 18
อายุ 99 ปี 7 4 11
อายุ 100 ปี 5 6 11
อายุมากกว่า 100 ปี 15 15 30
รวม 32,742 38,210 70,952