" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน เมษายน พ.ศ.2565
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1 ปี 288 299 587
อายุ 1 ปี 271 261 532
อายุ 2 ปี 339 285 624
อายุ 3 ปี 343 354 697
อายุ 4 ปี 373 334 707
อายุ 5 ปี 412 364 776
อายุ 6 ปี 478 446 924
อายุ 7 ปี 486 462 948
อายุ 8 ปี 457 442 899
อายุ 9 ปี 540 538 1078
อายุ 10 ปี 509 540 1049
อายุ 11 ปี 497 470 967
อายุ 12 ปี 455 489 944
อายุ 13 ปี 422 465 887
อายุ 14 ปี 474 460 934
อายุ 15 ปี 423 432 855
อายุ 16 ปี 484 418 902
อายุ 17 ปี 461 411 872
อายุ 18 ปี 424 427 851
อายุ 19 ปี 413 498 911
อายุ 20 ปี 427 525 952
อายุ 21 ปี 350 568 918
อายุ 22 ปี 389 466 855
อายุ 23 ปี 421 422 843
อายุ 24 ปี 504 496 1000
อายุ 25 ปี 553 510 1063
อายุ 26 ปี 474 499 973
อายุ 27 ปี 481 473 954
อายุ 28 ปี 444 451 895
อายุ 29 ปี 496 433 929
อายุ 30 ปี 424 425 849
อายุ 31 ปี 471 423 894
อายุ 32 ปี 385 416 801
อายุ 33 ปี 425 436 861
อายุ 34 ปี 396 439 835
อายุ 35 ปี 419 461 880
อายุ 36 ปี 435 464 899
อายุ 37 ปี 435 455 890
อายุ 38 ปี 415 467 882
อายุ 39 ปี 462 479 941
อายุ 40 ปี 426 535 961
อายุ 41 ปี 475 565 1040
อายุ 42 ปี 526 564 1090
อายุ 43 ปี 433 505 938
อายุ 44 ปี 461 505 966
อายุ 45 ปี 471 570 1041
อายุ 46 ปี 439 529 968
อายุ 47 ปี 512 598 1110
อายุ 48 ปี 484 651 1135
อายุ 49 ปี 530 630 1160
อายุ 50 ปี 531 644 1175
อายุ 51 ปี 514 605 1119
อายุ 52 ปี 508 572 1080
อายุ 53 ปี 495 593 1088
อายุ 54 ปี 476 603 1079
อายุ 55 ปี 428 530 958
อายุ 56 ปี 459 544 1003
อายุ 57 ปี 470 551 1021
อายุ 58 ปี 430 552 982
อายุ 59 ปี 429 562 991
อายุ 60 ปี 412 568 980
อายุ 61 ปี 387 548 935
อายุ 62 ปี 391 561 952
อายุ 63 ปี 342 496 838
อายุ 64 ปี 375 454 829
อายุ 65 ปี 305 434 739
อายุ 66 ปี 322 507 829
อายุ 67 ปี 312 432 744
อายุ 68 ปี 310 413 723
อายุ 69 ปี 254 406 660
อายุ 70 ปี 263 352 615
อายุ 71 ปี 266 382 648
อายุ 72 ปี 223 363 586
อายุ 73 ปี 244 366 610
อายุ 74 ปี 182 300 482
อายุ 75 ปี 178 288 466
อายุ 76 ปี 162 242 404
อายุ 77 ปี 171 265 436
อายุ 78 ปี 149 240 389
อายุ 79 ปี 140 209 349
อายุ 80 ปี 107 197 304
อายุ 81 ปี 101 167 268
อายุ 82 ปี 92 135 227
อายุ 83 ปี 85 142 227
อายุ 84 ปี 66 112 178
อายุ 85 ปี 56 105 161
อายุ 86 ปี 46 82 128
อายุ 87 ปี 49 69 118
อายุ 88 ปี 37 65 102
อายุ 89 ปี 33 56 89
อายุ 90 ปี 30 43 73
อายุ 91 ปี 23 32 55
อายุ 92 ปี 9 40 49
อายุ 93 ปี 16 33 49
อายุ 94 ปี 8 15 23
อายุ 95 ปี 5 16 21
อายุ 96 ปี 10 15 25
อายุ 97 ปี 1 7 8
อายุ 98 ปี 8 12 20
อายุ 99 ปี 5 4 9
อายุ 100 ปี 5 9 14
อายุมากกว่า 100 ปี 15 16 31
รวม 33,047 38,309 71,356