" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 214 179 393
อายุ 1 ปี 215 245 460
อายุ 2 ปี 267 242 509
อายุ 3 ปี 321 279 600
อายุ 4 ปี 316 325 641
อายุ 5 ปี 346 320 666
อายุ 6 ปี 364 316 680
อายุ 7 ปี 435 393 828
อายุ 8 ปี 447 438 885
อายุ 9 ปี 471 459 930
อายุ 10 ปี 544 537 1081
อายุ 11 ปี 511 539 1050
อายุ 12 ปี 436 446 882
อายุ 13 ปี 437 432 869
อายุ 14 ปี 411 437 848
อายุ 15 ปี 437 450 887
อายุ 16 ปี 406 400 806
อายุ 17 ปี 457 403 860
อายุ 18 ปี 440 397 837
อายุ 19 ปี 409 494 903
อายุ 20 ปี 391 529 920
อายุ 21 ปี 391 506 897
อายุ 22 ปี 336 476 812
อายุ 23 ปี 393 441 834
อายุ 24 ปี 413 393 806
อายุ 25 ปี 490 479 969
อายุ 26 ปี 533 520 1053
อายุ 27 ปี 485 440 925
อายุ 28 ปี 462 491 953
อายุ 29 ปี 410 447 857
อายุ 30 ปี 478 416 894
อายุ 31 ปี 423 415 838
อายุ 32 ปี 444 423 867
อายุ 33 ปี 386 392 778
อายุ 34 ปี 431 433 864
อายุ 35 ปี 390 445 835
อายุ 36 ปี 399 443 842
อายุ 37 ปี 403 477 880
อายุ 38 ปี 453 457 910
อายุ 39 ปี 384 445 829
อายุ 40 ปี 430 471 901
อายุ 41 ปี 438 527 965
อายุ 42 ปี 444 559 1003
อายุ 43 ปี 536 577 1113
อายุ 44 ปี 429 484 913
อายุ 45 ปี 432 485 917
อายุ 46 ปี 450 566 1016
อายุ 47 ปี 442 517 959
อายุ 48 ปี 463 587 1050
อายุ 49 ปี 475 648 1123
อายุ 50 ปี 500 599 1099
อายุ 51 ปี 535 628 1163
อายุ 52 ปี 473 607 1080
อายุ 53 ปี 500 560 1060
อายุ 54 ปี 473 566 1039
อายุ 55 ปี 480 575 1055
อายุ 56 ปี 392 556 948
อายุ 57 ปี 426 517 943
อายุ 58 ปี 441 537 978
อายุ 59 ปี 421 536 957
อายุ 60 ปี 407 549 956
อายุ 61 ปี 400 571 971
อายุ 62 ปี 355 503 858
อายุ 63 ปี 369 557 926
อายุ 64 ปี 336 501 837
อายุ 65 ปี 351 434 785
อายุ 66 ปี 300 427 727
อายุ 67 ปี 295 488 783
อายุ 68 ปี 308 444 752
อายุ 69 ปี 290 401 691
อายุ 70 ปี 250 399 649
อายุ 71 ปี 240 342 582
อายุ 72 ปี 262 364 626
อายุ 73 ปี 219 337 556
อายุ 74 ปี 211 377 588
อายุ 75 ปี 161 285 446
อายุ 76 ปี 178 278 456
อายุ 77 ปี 156 223 379
อายุ 78 ปี 151 249 400
อายุ 79 ปี 130 221 351
อายุ 80 ปี 126 187 313
อายุ 81 ปี 89 197 286
อายุ 82 ปี 90 155 245
อายุ 83 ปี 83 118 201
อายุ 84 ปี 74 120 194
อายุ 85 ปี 54 102 156
อายุ 86 ปี 52 94 146
อายุ 87 ปี 32 78 110
อายุ 88 ปี 37 54 91
อายุ 89 ปี 29 52 81
อายุ 90 ปี 21 49 70
อายุ 91 ปี 21 33 54
อายุ 92 ปี 14 23 37
อายุ 93 ปี 10 25 35
อายุ 94 ปี 9 22 31
อายุ 95 ปี 5 12 17
อายุ 96 ปี 4 5 9
อายุ 97 ปี 6 9 15
อายุ 98 ปี 1 7 8
อายุ 99 ปี 3 12 15
อายุ 100 ปี 3 3 6
อายุมากกว่า 100 ปี 7 13 20
รวม 31,698 37,221 68,919