" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 276 250 526
อายุ 1 ปี 244 266 510
อายุ 2 ปี 282 265 547
อายุ 3 ปี 355 302 657
อายุ 4 ปี 335 339 674
อายุ 5 ปี 388 346 734
อายุ 6 ปี 397 367 764
อายุ 7 ปี 468 433 901
อายุ 8 ปี 486 463 949
อายุ 9 ปี 462 456 918
อายุ 10 ปี 566 551 1117
อายุ 11 ปี 498 521 1019
อายุ 12 ปี 472 462 934
อายุ 13 ปี 439 469 908
อายุ 14 ปี 397 435 832
อายุ 15 ปี 468 441 909
อายุ 16 ปี 406 411 817
อายุ 17 ปี 470 410 880
อายุ 18 ปี 426 411 837
อายุ 19 ปี 422 509 931
อายุ 20 ปี 398 523 921
อายุ 21 ปี 388 510 898
อายุ 22 ปี 358 471 829
อายุ 23 ปี 405 426 831
อายุ 24 ปี 420 430 850
อายุ 25 ปี 505 490 995
อายุ 26 ปี 536 489 1025
อายุ 27 ปี 474 484 958
อายุ 28 ปี 469 462 931
อายุ 29 ปี 431 449 880
อายุ 30 ปี 479 414 893
อายุ 31 ปี 438 422 860
อายุ 32 ปี 436 424 860
อายุ 33 ปี 388 409 797
อายุ 34 ปี 417 446 863
อายุ 35 ปี 399 436 835
อายุ 36 ปี 409 462 871
อายุ 37 ปี 435 467 902
อายุ 38 ปี 419 463 882
อายุ 39 ปี 406 463 869
อายุ 40 ปี 450 482 932
อายุ 41 ปี 433 552 985
อายุ 42 ปี 478 562 1040
อายุ 43 ปี 512 549 1061
อายุ 44 ปี 444 503 947
อายุ 45 ปี 448 491 939
อายุ 46 ปี 471 562 1033
อายุ 47 ปี 419 547 966
อายุ 48 ปี 515 600 1115
อายุ 49 ปี 470 660 1130
อายุ 50 ปี 528 604 1132
อายุ 51 ปี 525 628 1153
อายุ 52 ปี 491 594 1085
อายุ 53 ปี 519 572 1091
อายุ 54 ปี 470 607 1077
อายุ 55 ปี 454 576 1030
อายุ 56 ปี 419 537 956
อายุ 57 ปี 448 545 993
อายุ 58 ปี 461 540 1001
อายุ 59 ปี 418 538 956
อายุ 60 ปี 423 570 993
อายุ 61 ปี 391 553 944
อายุ 62 ปี 377 538 915
อายุ 63 ปี 377 536 913
อายุ 64 ปี 327 500 827
อายุ 65 ปี 366 438 804
อายุ 66 ปี 297 436 733
อายุ 67 ปี 311 489 800
อายุ 68 ปี 309 432 741
อายุ 69 ปี 301 409 710
อายุ 70 ปี 243 397 640
อายุ 71 ปี 259 338 597
อายุ 72 ปี 258 379 637
อายุ 73 ปี 219 355 574
อายุ 74 ปี 221 353 574
อายุ 75 ปี 179 300 479
อายุ 76 ปี 166 270 436
อายุ 77 ปี 160 237 397
อายุ 78 ปี 161 252 413
อายุ 79 ปี 139 225 364
อายุ 80 ปี 131 203 334
อายุ 81 ปี 100 178 278
อายุ 82 ปี 100 161 261
อายุ 83 ปี 78 124 202
อายุ 84 ปี 74 129 203
อายุ 85 ปี 64 115 179
อายุ 86 ปี 49 92 141
อายุ 87 ปี 41 71 112
อายุ 88 ปี 39 64 103
อายุ 89 ปี 33 59 92
อายุ 90 ปี 28 43 71
อายุ 91 ปี 27 36 63
อายุ 92 ปี 18 23 41
อายุ 93 ปี 9 36 45
อายุ 94 ปี 13 25 38
อายุ 95 ปี 7 12 19
อายุ 96 ปี 4 8 12
อายุ 97 ปี 9 12 21
อายุ 98 ปี 1 7 8
อายุ 99 ปี 7 12 19
อายุ 100 ปี 5 5 10
อายุมากกว่า 100 ปี 20 18 38
รวม 32,581 37,936 70,517