" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สถิติประชากรแยกรายละเอียด
ข้อมูลของท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานีของ เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
         
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
อายุน้อยกว่า 1  ปี 264 241 505
อายุ 1 ปี 238 263 501
อายุ 2 ปี 286 263 549
อายุ 3 ปี 350 289 639
อายุ 4 ปี 338 354 692
อายุ 5 ปี 370 337 707
อายุ 6 ปี 398 365 763
อายุ 7 ปี 473 432 905
อายุ 8 ปี 479 460 939
อายุ 9 ปี 470 457 927
อายุ 10 ปี 571 561 1132
อายุ 11 ปี 501 530 1031
อายุ 12 ปี 472 454 926
อายุ 13 ปี 424 460 884
อายุ 14 ปี 408 445 853
อายุ 15 ปี 451 439 890
อายุ 16 ปี 401 416 817
อายุ 17 ปี 475 404 879
อายุ 18 ปี 439 399 838
อายุ 19 ปี 411 518 929
อายุ 20 ปี 395 521 916
อายุ 21 ปี 405 513 918
อายุ 22 ปี 338 470 808
อายุ 23 ปี 409 430 839
อายุ 24 ปี 422 418 840
อายุ 25 ปี 495 483 978
อายุ 26 ปี 550 499 1049
อายุ 27 ปี 468 481 949
อายุ 28 ปี 472 465 937
อายุ 29 ปี 430 451 881
อายุ 30 ปี 485 417 902
อายุ 31 ปี 410 420 830
อายุ 32 ปี 454 424 878
อายุ 33 ปี 385 408 793
อายุ 34 ปี 424 433 857
อายุ 35 ปี 392 438 830
อายุ 36 ปี 415 462 877
อายุ 37 ปี 429 471 900
อายุ 38 ปี 423 459 882
อายุ 39 ปี 406 466 872
อายุ 40 ปี 448 477 925
อายุ 41 ปี 424 540 964
อายุ 42 ปี 476 572 1048
อายุ 43 ปี 523 559 1082
อายุ 44 ปี 435 494 929
อายุ 45 ปี 448 498 946
อายุ 46 ปี 464 572 1036
อายุ 47 ปี 426 524 950
อายุ 48 ปี 509 597 1106
อายุ 49 ปี 477 649 1126
อายุ 50 ปี 519 617 1136
อายุ 51 ปี 524 635 1159
อายุ 52 ปี 500 597 1097
อายุ 53 ปี 495 569 1064
อายุ 54 ปี 476 590 1066
อายุ 55 ปี 471 595 1066
อายุ 56 ปี 412 529 941
อายุ 57 ปี 441 543 984
อายุ 58 ปี 458 544 1002
อายุ 59 ปี 424 546 970
อายุ 60 ปี 418 558 976
อายุ 61 ปี 395 562 957
อายุ 62 ปี 371 535 906
อายุ 63 ปี 382 555 937
อายุ 64 ปี 331 486 817
อายุ 65 ปี 366 447 813
อายุ 66 ปี 299 428 727
อายุ 67 ปี 307 496 803
อายุ 68 ปี 310 432 742
อายุ 69 ปี 301 411 712
อายุ 70 ปี 248 401 649
อายุ 71 ปี 259 340 599
อายุ 72 ปี 259 369 628
อายุ 73 ปี 212 360 572
อายุ 74 ปี 231 363 594
อายุ 75 ปี 171 292 463
อายุ 76 ปี 169 279 448
อายุ 77 ปี 156 233 389
อายุ 78 ปี 161 253 414
อายุ 79 ปี 141 231 372
อายุ 80 ปี 132 198 330
อายุ 81 ปี 101 187 288
อายุ 82 ปี 95 158 253
อายุ 83 ปี 82 126 208
อายุ 84 ปี 79 134 213
อายุ 85 ปี 60 111 171
อายุ 86 ปี 55 91 146
อายุ 87 ปี 37 75 112
อายุ 88 ปี 41 63 104
อายุ 89 ปี 33 57 90
อายุ 90 ปี 26 45 71
อายุ 91 ปี 27 38 65
อายุ 92 ปี 20 22 42
อายุ 93 ปี 9 35 44
อายุ 94 ปี 13 26 39
อายุ 95 ปี 6 11 17
อายุ 96 ปี 5 8 13
อายุ 97 ปี 9 12 21
อายุ 98 ปี 1 6 7
อายุ 99 ปี 7 12 19
อายุ 100 ปี 5 4 9
อายุมากกว่า 100 ปี 20 20 40
รวม 32,526 37,933 70,459