" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

 

ร.ต.สุวรรณ  อุณหะรัตน์

นายผดุง  โกศัลวิตร

นายมงคล  กรินชัย

นายยงยุทธ  พึ่งภพ

นายวรวิทย์  รังสิโยทัย (รอง ผวจ.)

นายมงคล  กรินชัย

นายเริ่ม  อุปถัมภ์ (ปลัดจังหวัด)

นายชุณห์  จันทร์ประสิทธิ (ปลัดจังหวัด)

นายสวัสดิ์  ชาญวิจิตร (ปลัดจังหวัด)

นายสายสิทธิ์  พรแก้ว (ปลัดจังหวัด)

นายประจวบ  ศรีธัญรัตน์

นายประจวบ  ศรีธัญรัตน์

นายประจวบ  ศรีธัญรัตน์

นายประจวบ  ศรีธัญรัตน์

นายประจวบ  ศรีธัญรัตน์

นายประสาน  เรืองกาญจนเศรษฐ์

นายอนันต์  ตันติศิรินทร์

นายประสาน  ศรีธัญรัตน์

นางเพ็ญพักต์  ศรีทอง

นางเพ็ญพักต์  ศรีทอง

นายประสาน  ศรีธัญรัตน์

นายสมยศ  จรัสดำรงนิตย์

นายสุชิน  พุ่มอิ่ม (ปลัดเทศบาล)

นางรจนา  กัลป์ตินันท์

นางรจนา  กัลป์ตันันท์

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ

นายอัมพล  ทองพุ (ปลัดเทศบาล)

นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม

2479-2484

2484-2496

2492-2496

2496-2500

2500-2501

2501-2504

2504-2506

2506-2507

2507-2510

2510-2511

2511-2515

2515-2517

2517-2522

2522-2528

2528-2533

2533-2537

2537-2538

2538-2541

2541-2542

2542-2543

2543-2546

2546-2547

2547-2548

2548-2551

2552-2556

2556-2563

2563

2564-ปัจจุบัน