" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางบัวหลวง  อาษาพล
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสาวต้นข้าว  ตังคโณบล
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

 นายอัมพล   ทองพุ
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราขธานี

สมาชิกสภา เขต 1

นางบัวหลวง  อาษาพล

นางสาวนงนุช  จิรันตกาล

นางสาวช่อผกา  โชควิวัฒนวนิช

นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม

นายวิจิตร  ไขแสง

นายวิเศษ  ปากหวาน

สมาชิกสภา เขต 2

นางสาววรรณรัตน์  จิรัตน์ประภา

นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ์

นายปรเมศร์  ศริพันธ์ุ

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์

นายพิทักษ์พล  ตันติสกล

นายพชร  โหตระไวศยะ

สมาชิกสภา เขต 3

นายจารึก  หาพันนา

นางสาววิรงรอง  วิทยะ

ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์

นายภคพล  คูณผล

นายปวริศร์  ไชยยศ

สมาชิกสภา เขต 4

นางสาวต้นข้าว  ตังคโณบล

นางสาววอริสรา  โชควิวัฒนวนิช

นายพิพัฒน์  นิลรัตน์ศิริกุล

นายพงศ์พิชญ์  มูลสาร

นายวงศกร  บุญดาว

นางสุรางค์  พรหมประพันธ์