" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางบัวหลวง  อาษาพล
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
081-5936904

นางสาวต้นข้าว  ตังคโณบล
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
098-9239393

 นายอัมพล   ทองพุ
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราขธานี
081-3899834

สมาชิกสภา เขต 1

นางบัวหลวง  อาษาพล
081-5936904

นางสาวนงนุช  จิรันตกาล
081-4800415

นางสาวช่อผกา  โชควิวัฒนวนิช
093-3205519

นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม
098-7949539

นายวิจิตร  ไขแสง
098-5868943

นายวิเศษ  ปากหวาน
093-3962892

สมาชิกสภา เขต 2

นางสาววรรณรัตน์  จิรัตน์ประภา
089-2011235

นางสาวปฏิมาพร  จงรักษ์
081-2552798

นายปรเมศร์  ศริพันธ์ุ
062-9597111

นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์
081-9997994

นายพิทักษ์พล  ตันติสกล
087-5356642

นายพชร  โหตระไวศยะ
099-9609997

สมาชิกสภา เขต 3

นายจารึก  หาพันนา
081-7905181

นางสาววิรงรอง  วิทยะ
084-0092929

ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์
095-7897464

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์
083-1274639

นายภคพล  คูณผล
088-5830403

นายปวริศร์  ไชยยศ
064-3423069

สมาชิกสภา เขต 4

นางสาวต้นข้าว  ตังคโณบล
098-9239393

นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนิช
083-9711917

นายพิพัฒน์  นิลรัตน์ศิริกุล
089-6250900

นายพงศ์พิชญ์  มูลสาร
088-5828887

นายวงศกร  บุญดาว
090-9830654

นางสุรางค์  พรหมประพันธ์
089-4283286