" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

2021 01


ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานีเรื่อง

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.2564

              โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการกำหนดกองหรือส่วนราชการของเทศบาล เพื่อให้เทศบาลนครอุบลราชธานี มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพิ่มมากขึ้น

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0023.2/ว 73 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาล ในการจัดระบบสาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่การแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.2564
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563       
ข้อ 3 ให้เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็น เทศบาลประเภทพิเศษ       
ข้อ 4 ให้เทศบาลนครอุบลราชธานี มีโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.2564  ประกอบด้วย

 

(1) สำนักปลัดเทศบาล
(2) สำนักคลัง
(3) สำนักช่าง
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(5) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(6) สำนักการศึกษา
(7) กองสวัสดิการสังคม
(8) กองการเจ้าหน้าที่
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน