" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประกาศสัญญาซื้อ-จ้าง

                                                                                                            ประกาศสัญญาซื้อขาย ประจำปี 2564

 มิถุนายน 2564  
 1. โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.76/2564
 2. โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.77/2564
 3. โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 80/2564
 4. โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.81/2564
 5. โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.85/2564
 6. โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดทาง Facebook สัญญาเลขที่ ทน.อบ.94/2564
 7. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) สัญญาเลขที่ ทน.อบ95/2564
 8. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ขนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.96/2564
 9. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 สัญญาเลขที่ ทน.อบ.97/2564
 10. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว สัญญาเลขที่ ทน.อบ.98/2564
 11. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.99/2564