" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

โทรศัพท์เทศบาลนครอุบลราชธานี เบอร์กลาง 045 246 061 - 3 Fax.(สป.) 045 255 232

คณะผู้บริหาร
ห้องนายกเทศมนตรี (สายตรง)   045 246 069
FAX. ห้องนายกเทศมนตรี          045 244 489
หน้าห้องนายกเทศมนตรี 555
หน้าห้องนายกเทศมนตรี 556
หน้าห้องนายกเทศมนตรี 557
หน้าห้องนายกเทศมนตรี (ฝ่ายฯกระแต) 558
รองนายกเทศมนตรี (สายตรง)    045 246 066
รองนายกเทศมนตรี 266
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี 166
รองฯ พงษ์ศักดิ์ (สายตรง)         045 246 067
รองนายกเทศมนตรี 267
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี 167
รองฯ ปรีชา  (สายตรง)             045 246 068
รองนายกเทศมนตรี 268
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี 168
รองนายกเทศมนตรี (สายตรง)    045 242 052
รองนายกเทศมนตรี 277
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี 177
เลขาฯนายก(สายตรง)               045 243 551
เลขาฯ 255
เลขาฯนายก(สายตรง)               045 243 552
เลขาฯ 256
ที่ปรึกษานายกฯ (สายตรง)         045 242 160
ที่ปรึกษาฯ                                  257
ปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาล 244
ปลัดฯ สายตรง                         045 255 326
หน้าห้องปลัดฯ(แม่พร) 143
หน้าห้องปลัดฯ(พี่ดาหวัน) 243
รองปลัดเทศบาล(รองเจษฎา) 431
รองปลัดฯ (สายตรง)                 045 243 581
หน้าห้องรองเจษฎา 153
รองปลัดเทศบาล(รองศิริเพ็ญ) 432
หน้าห้องรองศิริเพ็ญ 430
รองปลัดเทศบาล(รองกฤชพล)          233
หน้าห้องรองกฤชพล 233
กองการเจ้าหน้าที่ 
กองการเจ้าหน้าที่                  163 , 164 , 165
หน่วยตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน                     172 , 272
ห้องประธานสภาเทศบาล
ห้องประธานสภาเทศบาล 222
สายตรง                                          045 246 070 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 179
สายตรง                                          045 255 063
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(หน.กระแต)  160
สายตรง                                         045 254 721
ธุรการ                                           176 , 162 , 203
งานธุรการสภา                                149 , 223
ศูนย์ยานยนต์                                  220, 120
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 169
หน.ฝ่ายนิติการ 428
ฝ่ายนิติการ 429
ห้องเก็บของ(ด้านล่าง) 118
สำนักช่าง
ผอ.สำนักช่าง 231
หน้าห้องผอ.ช่าง 135
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 136
สายตรง                                         045 240 815
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 133
งานขออนุญาตอาคาร 131
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 132
ส่วนการโยธา 134
ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 232
ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ                    045 245 300
ผอ.ส่วนสำนักช่าง 234
ศูนย์จักรกล                                     045 243 497
บ่อบำบัดน้ำเสีย                                045 243 492
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 240
หน.แผนงานงบประมาณ 239
ธุรการ 137
งานงบประมาณ , วิจัยฯ 138
งานวิเคราะห์ 237
ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (ไอที)                       171, 271
งานประชาสัมพันธ์
หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่ 274
หน.ฝ่ายบริการฯ (สายตรง)                  045 240 443
ธุรการ 174
เลขาฯ               275
สน.เทศบาล/ประชาสัมพันธ์                            415 , 0
สำนักการศึกษา
ผอ.สำนักการศึกษา 242
ธุรการ                                           139 , 142
งานการเงิน                                    129 , 141
งานงบประมาณ 241
งานแผนงาน 229
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 144
ผอ.งานส่งเสริมศาสนา 342
งานประเพณี 139
งานกิจการโรงเรียน 209
หน่วยศึกษานิเทศก์ 140
งานนอกระบบ 239
Fax.สำนักการศึกษา                  045 246 065
สำนักคลัง
ผอ.สำนักคลัง 411
หน้าห้องผอ.คลัง 205
ผอ.ส่วน 333
สายตรง                                   045 240 869
หน้าห้องผอ.ส่วน 105
ธุรการ                                           107 , 207
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี 170
การเงินและบัญชี                             106 , 108
เขียนเช็ค 106
จ่ายเช็ค 413
ฝ่ายแผนที่ภาษี                               155 , 109
ฝ่ายผลประโยชน์ 110
ฝ่ายผลประโยชน์ (สายตรง)        045 244 615
งานจัดเก็บ(เคาน์เตอร์)         300 , 301 , 302
งานพัฒนารายได้ 416
หน.ฝ่ายสถิติ 306
ฝ่ายสถิติ 206
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน(ชั้นล่าง) 117
หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 116
ฝ่ายพัสดุชั้น 2             215
ฝ่ายพัสดุชั้น 2(พี่เหมียว) 214
ฝ่ายพัสดุชั้น 2(พี่นิ่ม) 216
ฝ่ายพัสดุชั้น 2(พี่เอ๋) 115
ฝ่ายพัสดุชั้น 2(แม่ภา) 114
Fax.ฝ่ายพัสดุฯ                          045 240 740
ฝ่ายทะเบียนราษฎร
หน.ฝ่ายทะเบียนฯ 112
งานทะเบียนราษฎร 102
งานบัตรประจำตัวประชาชน 103
ธุรการ 104
งานสอบสวนการทะเบียนฯ 202
งานบริการส่วนหน้า 204
Fax.ฝ่ายทะเบียนฯ                                045 242 917
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สายตรง                                              045 245 500
ห้องวิทยุ 150
ธุรการ                                                   151 , 152
สถานีเฉลิมพระเกียรติ                            045 315 181
สถานีบูรพา                                         045 250 658
ฝ่ายรักษาความสงบ                                    122 123
 
กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 603
การเงิน/พัฒนาชุมชน 602
สังคมสงเคราะห์ 604
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ 605
สายตรง                         045 241 442 , 045 240 680
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล                   045 254 669
                                                      045 256 559
โรงเรียนท.2 หนองบัว                          045 311 956
โรงเรียนท.3 สามัคคีฯ                          045 241 001
โรงเรียนท.4 พระเจ้าใหญ่ฯ                    045 256 126
โรงเรียนท.5 ก้านเหลืองฯ                     045 314 698
ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ                      045 240 172
ศพด.วัดมหาวนาราม                           087 789 5585
ศพด.สามัคคีฯ                                     082 875 8149
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ศูนย์บริการหนองบัว                              045 281 290
ศูนย์บริการพโลชัย                               045 243 734
ศูนย์บริการบ้านดู่                                 045 245 018
ศูนย์บริการดอนเจ้าปู่                            045 245 381
ศูนย์บริการวัดป่าแสนอุดม                     045 311 209
ศูนย์บริการอยู่วงศ์ธรรม                         045 255 044
   
สถานธนานุบาลฯ
สถานธนานุบาล 1  198
ผจก.สถานธนานุบาล 1 298
สายตรง 1                                          045 255 385
สถานธนานุบาล 2                                045 315 539
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 290
หน้าห้องผอ./งานแผนงาน 190
หน.งานส่งเสริมฯ 288
งานส่งเสริมสุขภาพ 188
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 289
ธุรการ/งานการเงิน                                    189 , 389
งานป้องกันและควบคุมโรค 192
งานจัดเก็บ 187
งานรักษาความสะอาด 193
หน.ศูนย์บริการ 1 (เทศบาล) 184
ศูนย์บริการ 1  186
ห้องจ่ายยา 185
งานทันตกรรม 181
ห้องสัตวแพทย์                                        180 , 280
งานสุขาภิบาล (ตลาดใหญ่) 601
สายตรง (ตลาดใหญ่)                          045 243 019
 
โทรศัพท์หน่วยงานภายนอก
สำนักงานจังหวัด                                045 254 218
กลุ่มงานอำนวยการ                        045 344 604 ต่อ 5
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ                         045 344 606
ส่งเสริมการปกครองฯ                         045 344 589
ท้องถิ่นจังหวัด                                  045 254 735
สน.อำเภองานปกครอง                       045 240 283
ทะเบียนอำเภอ                                 045 242 623
                                    045 254 086 , 045 255 440
ดับเพลิงวารินฯ                                 045 321 523
ปลัดวารินฯ                                     045 269 248
ทม.วารินฯ (ต่อ 112)                         045 321 031
วิทยาคาร                                       045 255 332
การไฟฟ้าฯ                                     045 316 243
การประปาฯ                               045 243 910 ต่อ 11
ไทยเกษม (ดูดส้วม)                         045 269 496
TOT แจ้งโทรศัพท์เสีย                      045 435 378