" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

 

ข้อมูลโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ