" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2566