" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นายพิศาล ดีพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานธุรการ ::

นางกานต์รวี สวัสดิ์ตระกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวน้ำทิพ  สังขตะอำพน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพัชรินทร์  จันทุมา
เจ้าหน้าที่

นางสาวปิยะธิดา สวัสดิ์กุล
เจ้าหน้าที่


:: งานสิทธิและสวัสดิการ ::

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา  กนกหงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวศิริพร  โง้วศรีกุล
ลูกจ้างประจำ


:: งานควบคุมเทศพานิชย์ ::

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

นางสาวสุนิตา  ศรีทารัง
รก.หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวปิยนุช  อาจหาญ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวพราวพิชชา ไตรวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 นางสาววัชรา พวิวัลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุกานดา  สว่างงาม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวฐานิศวร์ ฐานกุลเสฏฐ์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ::

นางสาวแคทลียา  พรมรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอวัศยา หมั่นนางรอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ