" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นายพิศาล ดีพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวภัสรา  สวัสดิ์กุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานธุรการ ::

นางกานต์รวี สวัสดิ์ตระกูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพัชรินทร์  จันทุมา
เจ้าหน้าที่


:: งานสิทธิและสวัสดิการ ::

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา  กนกหงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวศิริพร  โง้วศรีกุล
ลูกจ้างประจำ

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

นางสาวสุนิตา  ศรีทารัง
รก.หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวแคทลียา  พรมรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 นางสาววัชรา พวิวัลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 นายภูวรรณ ปิ่นมณี
นักทรัพยากรบุคคลฏิบัติการ

นางสาวน้ำทิพ  สังขตะอำพน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวปิยะธิดา สวัสดิ์กุล
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวยุรีพร คุณสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ::

นางสาวปิยนุช  อาจหาญ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวพราวพิชชา ไตรวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอวัศยา หมั่นนางรอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุกานดา  สว่างงาม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล