" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางสมลักษณ์  บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง


:: งานธุรการ ::

นางสาวฐิติยารัตน์ วะสุรีย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นายเอกชัย  แก่นสา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสัญญา  โลมรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


:: งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ::

ว่าที่ ร.ต.มงคล อินจำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พ.จ.อ. ธนกฤต แก้วกลึงกลม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววีระวรรณ เดชบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฏิบัติการ

 นางสาวจาฬุวรรณ  จันทโกสิน
ผู้ช่วยนักที่วิเคราะห์ฯ


:: งานวิจัยและประเมินผล ::

นางณภัสนันท์  วงศ์ลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุธีลาพร  ริพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุพัตรา ณ อุบล
เจ้าหน้าที่


:: งานจัดทำงบประมาณ ::

นางสาวหัสยา เวชชูศักดิ์ชัยกุล
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวสุพัตรา  เดชะคำภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางภัททิยาภรณ์  ใครบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ ::

นายเจนณรงค์  นามมณี
หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวอ้อยใจ  ผิวทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเจตตรินทร์ สายเมฆ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


:: งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ::

นายพงศธร  โชติมานนท์
หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นางสาววิภารัตน์ ชัยชนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


:: งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ::

นางสาวขนิษฐวดี  ภูธรโยธิน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวกิตติยา เชิดชูขันติพง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

นายสุวิทย์  พบลาภ
ลูกจ้างประจำ

นายชาญชัย  สวัสดี
เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพนิ่ง


:: งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ::

นายชินวัตร  มิ่งขวัญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววัชราภรณ์ บุญชิต
เจ้าหน้าที่