" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

สมลักษณ์  บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง


:: งานธุรการ ::

ฐิติยารัตน์ วะสุรีย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เอกชัย  แก่นสา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รุ่งณภา  จันทร์เกษ
หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ::

ว่าที่ ร.ต.มงคล อินจำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อรอนงค์ ยิ่งปัญญาธิคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส.ต.อ.หญิงยุพารัตน์ มงคลการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จาฬุวรรณ  จันทโกสิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ


:: งานวิจัยและประเมินผล ::

ณภัสนันท์  วงศ์ลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จุฑารัตน์ สัตนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สุธีลาพร  ริพล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สุพัตรา ณ อุบล
เจ้าหน้าที่

สุพัตรา ศิริพันธ์
เจ้าหน้าที่


:: งานจัดทำงบประมาณ ::

 ณัฐปภัสร์  ฏปวรนันท์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

หัสยา เวชชูศักดิ์ชัยกุล
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สุพัตรา  เดชะคำภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

ภัททิยาภรณ์  ใครบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ ::

เจนณรงค์  นามมณี
หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อ้อยใจ  ผิวทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

  เจตตรินทร์ สายเมฆ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ธนวัฒน์ ฐิติปัญโยภาส
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


:: งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ::

พงศธร  โชติมานนท์
หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

วิภารัตน์ ชัยชนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


:: งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ::

ขนิษฐวดี  ภูธรโยธิน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เอกลักษณ์  ซื่อสัตย์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

กิตติยา เชิดชูขันติพง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

 ภูวรรณ ปิ่นมณี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สุวิทย์  พบลาภ
ลูกจ้างประจำ

ชาญชัย  สวัสดี
เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพนิ่ง


:: งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ::

ชินวัตร  มิ่งขวัญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัชราภรณ์ บุญชิต
เจ้าหน้าที่

สยามกมล ชัยเรืองรัตน์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์