" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางสุจิตรา  นามพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง


:: งานธุรการ ::

นายอดิเทพ สุนทรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายประจักษ์ ต่อโชติ
เจ้าหน้าที่

นางสาวภัศราภรณ์ อุดมรัตน์
เจ้าหน้าที่

นางสาวแก้วมณี ศรีสารคาม
เจ้าหน้าที่

นายรชากร พลอาษา
เจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐาพร นามพิทักษ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวขวัญชนก นามพิทักษ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวเต็มสิริ พันธ์เพ็ง
เจ้าหน้าที่

นางสาวนพวรรณ มุธุสิทธิ์
เจ้าหน้าที่


:: งานการเงิน ::

นางนรินทร คมแม่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


:: งานระบบสารสนเทศ ::

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางวาสนา รุ่งเรือง
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์


:: งานสังคมสงเคราะห์ ::

ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร โคตรบุรี
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางสาวพนารินทร์ ดำมา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายชาญยุทธ จันโทริ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


:: งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ::

นางสาวพัชรินทร์ ธรรมสัตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน


:: งานพัฒนาชุมชน ::

นางสุชญา  ฤทธิ์เปี่ยม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการพิเศษ

นางจิตรปราณี จันทร์เพ็ญ
เจ้าหน้าที่

นางสาวสุจิตราภรณ์  จันทร์พวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางภรณ์นภัส จำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงนพัฒนาชุมชน

นางสมหมาย  หมทอง
เจ้าหน้าที่


:: งานส่งเสริมอาชัพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ::

นางกรุณา  ทองคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน


:: งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ::

นางกาญจนา ศรีสง่า
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเกศมณี สมสะอาด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ