" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

สุจิตรา  นามพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง


:: งานธุรการ ::

อดิเทพ สุนทรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประจักษ์ ต่อโชติ
เจ้าหน้าที่

จิตรปราณี จันทร์เพ็ญ
เจ้าหน้าที่

ณัฐาพร นามพิทักษ์
เจ้าหน้าที่

ขวัญชนก นามพิทักษ์
เจ้าหน้าที่

ณัฐดนัย พันธ์เพชร
เจ้าหน้าที่

พนม  สมเพราะ
เจ้าหน้าที่


:: งานการเงิน ::

นรินทร คมแม่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


:: งานระบบสารสนเทศ ::

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์


:: งานสังคมสงเคราะห์ ::

ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร โคตรบุรี
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

รชากร พลอาษา
เจ้าหน้าที่

ภัศราภรณ์ อุดมรัตน์
เจ้าหน้าที่


:: งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ::

พัชรินทร์ ธรรมสัตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน


:: งานพัฒนาชุมชน ::

สุชญา  ฤทธิ์เปี่ยม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นิสิต ไชยพงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

สุจิตราภรณ์  จันทร์พวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ภรณ์นภัส จำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงนพัฒนาชุมชน

สมหมาย  หมทอง
เจ้าหน้าที่


:: งานส่งเสริมอาชัพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ::

กรุณา  ทองคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน


:: งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ::

กาญจนา ศรีสง่า
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เกศมณี สมสะอาด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ