" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางปราณปรียา  สายสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง


:: งานแผนงาน ::

นางอำไพ มาติวงศ์
หัวหน้างานแผนงาน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นางนงนาฏ  สมภพ
ลูกจ้างประจำ

นางสาวสุพัตรา เครือวัลย์
เจ้าหน้าที่

นางสาวอัมพร สุนทราวงศ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวนัดดา เชื้อนิล
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวิไลลักษณ์  อัครอำนวย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานธุรการ ::

นางสาวดูไอนี บินสาและ
หัวหน้างานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางเตือนจิตร  วิริยวุฒิไกร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอุมาภร  หมื่นท้าว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางหนูแดง  วิเศษพงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสำเนียง  กลมเกลียว
เจ้าหน้าที่

นายธนกฤติ  ยืนนาน
เจ้าหน้าที่

นางสาวณิชากมล  ขยายวงษ์
เจ้าหน้าที่


:: งานการเงิน ::

นางศรินทร์ทิพย์  ทุมมนี
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางคมคาย ชูศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายจตุรพิธ สมหอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น


:: งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ::

นางสาวจารุณี บุญไชย
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายธนบรรณ  บุญเลิศ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายธนาธิป แย้มศรี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวณฐนน  เดชะคำภู
เจ้าหน้าที่

นายนาวา สว่างวงศ์
เจ้าหน้าที่

นางวราภรณ์  วงศ์บา
เจ้าหน้าที่


:: งานจัดเก็บขยะมูลฝอย ::

นายมนตรี เหรียญทอง
รักษาการหัวหน้างานจัดเก็บขยะมูลฝอย
นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ


:: งานรักษาความสะอาด ::

นายอรุณชัย ครองยุติ
รักษาการหัวหน้างานรักษาความสะอาด
นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ

นางสาวชฏาพร มณีชาติอนันต์
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล


:: งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช้ ::

นายอรุณชัย ครองยุติ
หัวหน้างานรูปสิ่งของเหลือใช้
นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ

นางสาวศุภลักษณ์  ขจรกลิ่น
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล


:: งานคุมครองผู้บริโภค ::

นางอรัญญา ร้อยมาลี
หัวหน้างานคุมครองผู้บริโภค
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

นายจตุรพิธ สมหอม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น


:: งานส่งเสริมสุขภาพ ::

นางเปรมฤดี เมืองเหนือ
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางทิพวรรณ  หลักรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางระพีพรรณ มณีวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางชลิดา  สุผาวรรณ์
เจ้าหน้าที่แนะนำส่งเสริมสุขภาพ


:: งานป้องกันควบคุมโรค ::

นางรัชนี  อุทธสิงห์
หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรค
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุพันธ์ นนทะกา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายรุ่งโรจน์  บุญจรัส
เจ้าหน้าที่

นางสาวอภิรดี ปัจฉาภาพ
เจ้าหน้าที่

นายเพ็ญนภา  หอมดี
เจ้าหน้าที่

นายทองใบ  ศรีวะรมย์
เจ้าหน้าที่

นายเปรม  กอยแก้ว
เจ้าหน้าที่

นางวันวิสา  จารุการ
เจ้าหน้าที่

นายวีระพงศ์  อัปกาญจน์
เจ้าหน้าที่

นางดาวเรือง กงแก้ว
เจ้าหน้าที่


:: งานทันตสาธารณสุข ::

นายคุณวุฒิ  รินรุด
หัวหน้างานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวพชรกรรณ  เจริญชัย
เจ้าหน้าที่


:: งานสัตวแพทย์ ::

นางสาววราภรณ์  บุญสาร
หัวหน้างานสัตวแพทย์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นางอัญชรี  เชื้อพันธ์
เจ้าหน้าที่

นายพงษ์พัฒน์ กาหาวงศ์
เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี

นางอภันตรี  วงษ์สายตา
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางเบ็ญจวรรณ พรหมบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางบุณยนุช  บูรณะพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนภาภรณ์  ชนะบุญ
เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 หนองบัว

นายไสว  ดอกพุฒ
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรพิมล สีมาเพชร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางธัญญลักษณ์ ดำริห์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรัตติกาล  แสงงาม
เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 พโลชัย

นางสาวจุรีรัตน์  บุญภา
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางกรรณิกา  ศรไชย
เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 บ้านดู่

นางนววรรณ ลิ้มสถิรานันท์
รก.หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 4
พยาบาลวิชาชีพฏิบัติการ

นางสาวอาทิตยา ฉลองชัยสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง

นางชญานิศา  คำภาบุตร
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 5
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางรัชนียาภรณ์  วรรณะวัลย์
เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดป่าแสนอุดม

นางเสมอแข  มาลัย
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางนงค์นุช  อุตส่าห์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพงษ์ พุทธวัน
เจ้าหน้าที่

นายอนุชา ขอสุข
เจ้าหน้าที่

นางสาวปานชนก รักจูมแก้ว
เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 อยู่วงศ์ธรรม

นางพรปวีณ์  ศรีธรรมวิทย์
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 7
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายธีระเจต ลีลา
เจ้าหน้าที่

นายจุลภาพ พันธ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่

ศูนย์ผู้สูงอายุ

นางสาวกุลชญา  ศาลาน้อย
หัวหน้าศูนย์ผู้สูงอายุ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางผุสดี ทวีบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวศรุตยา  วิลามาศ
เจ้าหน้าที่

นายพรหมินทร์ ร้อยมาลี
เจ้าหน้าที่