" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

วิสุทธิ์  ศิริคุณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง


:: งานแผนงาน ::

อำไพ มาติวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นงนาฏ  สมภพ
ลูกจ้างประจำ

ธนกฤติ  ยืนนาน
เจ้าหน้าที่

สุพัตรา เครือวัลย์
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วิไลลักษณ์  อัครอำนวย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานธุรการ ::

เตือนจิตร  วิริยวุฒิไกร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อุมาภร  หมื่นท้าว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หนูแดง  วิเศษพงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สำเนียง  กลมเกลียว
เจ้าหน้าที่

ณิชากมล  ขยายวงษ์
เจ้าหน้าที่

ศรุตยา  วิลามาศ
เจ้าหน้าที่

กมลพรรณ  สนสุผล
เจ้าหน้าที่


:: งานการเงิน ::

ศรินทร์ทิพย์  ทุมมนี
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รัชนี  หาญบำราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ

วาสนา ร่วมสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ

คมคาย ชูศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายจตุรพิธ สมหอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น


:: งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ::

 จารุณี บุญไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ธนบรรณ  บุญเลิศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ศุภลักษณ์  ขจรกลิ่น
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

สิริยา  บุพศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ณฐนน  เดชะคำภู
เจ้าหน้าที่

นาวา สว่างวงศ์
เจ้าหน้าที่

วราภรณ์  วงศ์บา
เจ้าหน้าที่


:: งานรักษาความสะอาด ::

นายอรุณชัย ครองยุติ
รักษาการหัวหน้างานรักษาความสะอาด
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

วาสนา  วงศ์หอม
ลูกจ้างประจำ

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

โกวิท  เริงนิรันดร์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น


:: งานส่งเสริมสุขภาพ ::

พรปวีณ์  ศรีธรรมวิทย์
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ทิพวรรณ  หลักรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ชลิดา  สุผาวรรณ์
เจ้าหน้าที่แนะนำส่งเสริมสุขภาพ

วันวิสา  จารุการ
เจ้าหน้าที่


:: งานป้องกันควบคุมโรค ::

รัชนี  อุทธสิงห์
หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรค
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สุพันธ์ นนทะกา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 รุ่งโรจน์  บุญจรัส
เจ้าหน้าที่

เพ็ญนภา  หอมดี
เจ้าหน้าที่

ทองใบ  ศรีวะรมย์
เจ้าหน้าที่

เปรม  กอยแก้ว
เจ้าหน้าที่

วีระพงศ์  อัปกาญจน์
เจ้าหน้าที่

ดาวเรือง กงแก้ว
เจ้าหน้าที่

วันวิสา  จารุการ
เจ้าหน้าที่

อภิรดี ปัจฉาภาพ
เจ้าหน้าที่


:: งานทันตสาธารณสุข ::

คุณวุฒิ  รินรุด
หัวหน้างานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

กุลชญา  ศาลาน้อย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พชรกรรณ  เจริญชัย
เจ้าหน้าที่


:: งานสัตวแพทย์ ::

วราภรณ์  บุญสาร
หัวหน้างานสัตวแพทย์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

อัญชรี  เชื้อพันธ์
เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี

ชญานิศา  คำภาบุตร
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พัชรกนกชล เมืองเหนือ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

อภันตรี  วงษ์สายตา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บุณยนุช  บูรณะพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ปิ่นสุดา  กังวาลย์กูลการ
เจ้าหน้าที่

นภาภรณ์  ชนะบุญ
เจ้าหน้าที่

ปณภรดา  โรยอำไพ
เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 หนองบัว

ไสว  ดอกพุฒ
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 พโลชัย

จุรีรัตน์  บุญภา
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรณิกา  ศรไชย
เจ้าหน้าที่

โสรญา  รัตนโสภา
เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 บ้านดู่

ผุสดี ทวีบุตร
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 4
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รัตติกาล  แสงงาม
เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ดอนเจ้าปู่ทองแดง

นงค์นุช  อุตส่าห์
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 5
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดป่าแสนอุดม

ณภัทร์  สายธนู
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รัชนียาภรณ์  วรรณะวัลย์
เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 อยู่วงศ์ธรรม

เบ็ญจวรรณ พรหมบุตร
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 7
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ศูนย์ผู้สูงอายุ

เสมอแข  มาลัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ