" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางอรวรรณ สมสวย
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1

สุปราณี  ชูเกาะ
พนักงานบัญชี

 สัญญาลักษณ์  วงศ์ถา
พนักงานรักษาของ

ไพศาล  ใจเอื้อ
พนักงานเขียนตั๋ว

เปรมพงษ์  เสนารัตน์
พนักงานรักษาสถานที่ฯ