" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นายธีระศักดิ์ คำภักดี
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1

นางสุปราณี  ชูเกาะ
พนักงานบัญชี

นายสัญญาลักษณ์  วงศ์ถา
พนักงานรักษาของ

นายไพศาล  ใจเอื้อ
พนักงานเขียนตั๋ว

นายเปรมพงษ์  เสนารัตน์
พนักงานรักษาสถานที่ฯ