" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางวรนุช  จันทะสิงษ์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2

นางฐฺิติชญา  ธรรมโรจน์
พนักงานบัญชี

นายสัญญาลักษณ์  วงศ์ถา
พนักงานรักษาของ

นายสราวุฒิ  สุขสูงเนิน
พนักงานเขียนตั๋ว

นายวชิระ แก้วสุพรรณ
พนักงานรักษาสถานที่ฯ