" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางพัณณิดา กนกแก้ว
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2

นายสัญญาลักษณ์  วงศ์ถา
พนักงานรักษาของ

นายสราวุฒิ  สุขสูงเนิน
พนักงานเขียนตั๋ว

นายวชิระ แก้วสุพรรณ
พนักงานรักษาสถานที่ฯ