" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

วรนุช  จันทะสิงษ์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2

ฐฺิติชญา  ธรรมโรจน์
พนักงานบัญชี

 สัญญาลักษณ์  วงศ์ถา
พนักงานรักษาของ

 สราวุฒิ  สุขสูงเนิน
พนักงานเขียนตั๋ว

วชิระ แก้วสุพรรณ
พนักงานรักษาสถานที่ฯ