" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางพรเพ็ญ  พิตรพิบูลย์พันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง


:: ส่วนบริหารการศึกษา ::


นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่


หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น


:: งานการเจ้าหน้าที่ ::

นางสาวปาริชาติ ก้านน้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอัญชรีย์  บุญเที่ยง
ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา


:: งานวางระบบแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ ::

ฝ่ายกิจการโรงเรียน

นางสาวระวีวรรณ  จันทร์ส่อง
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น


:: งานโรงเรียน ::

นางสาวดนุดา ณ กาฬสินธุ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวนุชนภา  วุทธิสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


:: งานการศึกษาปฐมวัย ::


:: งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร ::


:: งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ::


:: ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ::


นางสาวพัทธ์หฤทัย  แอบแฝง
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง

ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

นายสรวิชญ์ แสงดี
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น


:: งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ::

นางวิจิตรา  ถังยิ้ม
นักสันทนาการ ชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.ศุภักษรจิรพัฒน์  สมรักษ์
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

นางปารณีย์  นิลเปรม
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส


:: งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา ::


:: งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ::

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวเยาวลักษ์ แก้วลึก
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

นายปริวัตร ปังอุทา
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ


:: งานกิจการศาสนา ::


:: งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ::

นายสิทธิพันธ์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


:: งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ::


:: งานกีฬาและนันทนาการ ::

หน่วยศึกษานิเทศก์

ดร.ศศิกาญจน์  โพธิ์ลังกา
ศึกษานิเทศก์/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวขาญ


:: งานนิเทศการศึกษา ::

นางสาวปาริชารัชต์ สมเทพ
ศึกษานิเทศก์

นางสาวปทุมมา  สาธรราษฏร์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

นางพรพรรณ ศรีลาชัย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น


:: งานธุรการ  ::

นายภูวนาถ พรหมคุปต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพิสมัย  ทวาเงิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางพรหมจักรี เวชมนัส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมานมิตร  รัตนวงษา
ลูกจ้างประจำ

นายสุคีบ สิงหาภู
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสุรีรัตน์ สิงห์หมุ้ย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสุชาดา ชูเศียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


:: งานแผนงานและโครงการ ::

นายมาพบศักดิ์ บุญพบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางวิไลพรรณ ขำตา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


:: งานงบประมาณ ::

นางธมกร สองจันทึก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเพียรทาน  ดลสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีฏิบัติการ

นางสุดารัตน์  บัวทอง
ผู้ช่วยครู (คอมพิวเตอร์)