" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ศิริเพ็ญ  พุทธจักร
รองปลัดเทศบาล

ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคลัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


:: งานธุรการ ::

วัลลภา  วิจารณปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รัชฏาพร ตะนะดี
เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน

ศรุดา วิมลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รินทร์ลภัส  ศรชัยศรินญา
ลูกจ้างประจำ

เนาวรัตน์  เอมพานิช
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

ธวัชชัย  เกตุวัตร
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

ญาณิศา ดวงศรี
เจ้าหน้าที่สำนัการคลัง

สัญญา ประทุมชาติ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง


:: งานสารสนเทศ ::

กาญจนา  ยิ่งยืน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

พิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง


:: ส่วนบริหารงานการคลัง ::


ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นิตยา สมาน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นักบริหารงานการคลัง รดับต้น


:: งานพัสดุ ::

จุฬาวรรณ วิวรรณพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

จันทรลักษณ์  นามบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ภาวิดา  สิงหัษฐิต
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นุชรินทร์ สมคิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

สุจิตรา  จินารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พรทิภา  จำปาศิริ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง  

กนิษฐา  ไสยสมบัติ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

ธีร์รฉัตร การินทร์
เจ้าหน้ที่สำนักการคลัง


:: งานทรัพย์สิน ::

สัญญา  โลมรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ฐิติพร สืบสวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

สินีนาฎ ปาทาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


:: งานการเงินและบัญชี ::

ปราณี นามจำปา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนัชภรณ์  บุญจรัส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

มลิวรรณ  ภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วาสนา  ภูโคกหิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ภัทธรินทร์  ศุภษร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพ็ญศรี สายบัว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุมาพร  อุ่นใจ
ลูกจ้างประจำ

จิตราพร รูปคม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ปวีณา  ประชาราษฎร์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

อังคนิดฐา เวชชูศักดิ์ชัยกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พรรณวดี ไทยแท้
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

กัญญาภรณ์ เอิบสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

ฝ่ายสถิติการคลัง

ลำพรรณ คุณประชา
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


:: งานสถิติการคลัง ::

วรรณิศา บุตรชัย
เจ้าพนักการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กนกภรณ์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประคองขวัญ  พุทธรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ชูติกาญจน ภัทรก่อพงศ์สุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง


:: งานทะเบียนพาณิชย์ ::

สุรัสวดี  บุญลา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


:: ส่วนพัฒนารายได้ ::


ฝ่ายพัฒนารายได้

เชิดศักดิ์  ดอกพิกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

พรทิพย์  ไชยยศนาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ฝ่ายแผนที่ภาษี


:: งานผนที่ภาษี ::

รุจิรา  โลมรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

เสาวลักษณ์  กันธิยา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

พลชัย  คิดชอบ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ก้องกังวาน  พันธ์ลี
ลูกจ้างประจำ

มานพ  วจนะวชิากร
ผู้ช่วยช่างโยธา

ศราวุธ  แจ้งอรุณ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

กิติกุล  แสงกุล
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

ณัฐศิษฐ์ ภัทรก่อพงศ์สุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

กีรติ แสนเมือง
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

ชัยพร วงศ์ทรัพย์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

สิริวรรณ  พามี
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง


:: งานทะเบียนทรัพยสิน ::

จิรวรรณ  กาญจนจิรวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

อุษณี  ชื่นมะเริง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

วรินกาญจน์  สุภสร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

พัชรีพร  แววดี
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง


:: งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ::

กัญญลักษณ์ ศิริโรจน์ฐิชา
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพานิชย์

พยอม  โอภาส
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพานิชย์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


:: งานการเงินและบัญชี ::

พิมพ์ลดา ปรัชญาอภิบาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


:: งานจัดเก็บรายได้ ::

อรุวรรณ์  โอชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

อุทัยวรรณ  เผ่าสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ศรัญญา  นันสอาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เจษฎาภรณ์ วงศ์เพ็ญ
ผู้ช่วยนัวิชาการจัดเก็บรายได้

ศิจิดาพร จันธะรัตน์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นงลักษณ์  พวงสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สมพร  แก้วบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 อรทัย  ปรึกไธสง
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

ฉัตรชัย  เจริญสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง