" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางมาลี ตัณฑิกุล
ผู้อำนวยการสำนักคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


:: งานธุรการ ::

นางวัลลภา  วิจารณปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัชฏาพร ตะนะดี
เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน

นางสาวศรุดา วิมลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางรินทร์ลภัส  ศรชัยศรินญา
ลูกจ้างประจำ

นางสาวเนาวรัตน์  เอมพานิช
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นายธวัชชัย  เกตุวัตร
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นางสาวญาณิศา ดวงศรี
เจ้าหน้าที่สำนัการคลัง

นายสัญญา ประทุมชาติ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง


:: งานสารสนเทศ ::

นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง


:: ส่วนบริหารงานการคลัง ::


ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นางนิตยา สมาน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


:: งานพัสดุ ::

นางสาวจุฬาวรรณ วิวรรณพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวจันทรลักษณ์  นามบุญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสุดที่รัก  ไชยวิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ

นางนุชรินทร์ สมคิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสุจิตรา  จินารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพรทิวา  จำปาศิริ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางกนิษฐา  ไสยสมบัติ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นางสาวธีร์รฉัตร การินทร์
เจ้าหน้ที่สำนักการคลัง

นางภาวิดา  สิงหัษฐิต
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


:: งานทรัพย์สิน ::

นายสัญญา  โลมรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางฐิติพร สืบสวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวสินีนาฎ ปาทาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


:: งานการเงินและบัญชี ::

นางสาวปราณี นามจำปา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางธนัชภรณ์  บุญจรัส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวมลิวรรณ  ภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวภัทธรินทร์  ศุภษร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางพรรณวดี ไทยแท้
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นางสาวกัญญาภรณ์ เอิบสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นางอังคนิดฐา เวชชูศักดิ์ชัยกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวปวีณา  ประชาราษฎร์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

ฝ่ายสถิติการคลัง


:: งานสถิติการคลัง ::

นางสาววรรณิศา บุตรชัย
เจ้าพนักการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกนกภรณ์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางประคองขวัญ  พุทธรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


:: งานทะเบียนพาณิชย์ ::

นางสุรัสวดี  บุญลา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


:: ส่วนพัฒนารายได้ ::


นางคุณัญญา ภัทรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง

ฝ่ายพัฒนารายได้

นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นางพรทิพย์  ไชยยศนาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางเสาวลักษณ์  กันธิยา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและเบียนทรัพย์สิน
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


:: งานผนที่ภาษี ::

นางรุจิรา  โลมรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นายก้องกังวาน  พันธ์ลี
ลูกจ้างประจำ

นายพลชัย  คิดชอบ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายศราวุธ  แจ้งอรุณ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นายกิติกุล  แสงกุล
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นายชัยพร วงศ์ทรัพย์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นางสาวสิริวรรณ  พามี
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นายมานพ  วจนะวชิากร
ผู้ช่วยช่างโยธา


:: งานทะเบียนทรัพยสิน ::

นางสาวจิรวรรณ  กาญจนจิรวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวอุษณี  ชื่นมะเริง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางวรินกาญจน์  สุภสร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


:: งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ::

ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพานิชย์

นางสาวพยอม  โอภาส
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพานิชย์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


:: งานการเงินและบัญชี ::

นางพิมพ์ลดา ปรัชญาอภิบาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


:: งานจัดเก็บรายได้ ::

นางสาวอรุวรรณ์  โอชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวอุทัยวรรณ  เผ่าสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางศรัญญา  นันสอาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวศิจิดาพร จันธะรัตน์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

 

นางนงลักษณ์  พวงสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมพร  แก้วบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

นางอรทัย  ปรึกไธสง
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นายฉัตรชัย  เจริญสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง