" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางมาลี ตัณฑิกุล
ผู้อำนวยการสำนักคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


:: งานธุรการ ::

นางวัลลภา  วิจารณปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัชฏาพร ตะนะดี
เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน

นางสาวศรุดา วิมลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธวัชชัย  เกตุวัตร
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นายสัญญา ประทุมชาติ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นางสาวเนาวรัตน์  เอมพานิช
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง


:: งานระบบสารสนเทศ ::

นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 
:: ส่วนบริหารงานการคลัง ::
 

นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

นางนิตยา สมาน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


:: งานพัสดุ ::

นางสาวจุฬาวรรณ วิวรรณพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวจันทรลักษณ์  นามบุญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสุดที่รัก  ไชยวิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ

นางสุจิตรา  จินารัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางภาวิดา  สิงหัษฐิต
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวธีร์รฉัตร การินทร์
เจ้าหน้ที่สำนักการคลัง

นางสาวเพลินพักตร์  โพธิ์พรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางรินทร์ลภัส  ศรชัยศรินญา
ลูกจ้างประจำ


:: งานทรัพย์สิน ::

นางฐิติพร สืบสวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวสินีนาฎ ปาทาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


:: งานการเงินและบัญชี ::

นางสาวปราณี นามจำปา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางธนัชภรณ์  บุญจรัส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวมลิวรรณ  ภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวภัทธรินทร์  ศุภษร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกาญจนา  อินทะนาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณิชภัทร คตภูธร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพรรณวดี ไทยแท้
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นางสาวกัญญาภรณ์ เอิบสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นางอังคนิดฐา เวชชูศักดิ์ชัยกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปวีณา  ประชาราษฎร์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

ฝ่ายสถิติการคลัง


:: งานทะเบียนพาณิชย์ ::

นางสุรัสวดี  บุญลา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง


:: งานสถิติการคลัง ::

นางวรรณิศา บุตรชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกนกภรณ์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางประคองขวัญ  พุทธรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


:: ส่วนพัฒนารายได้ ::


นางคุณัญญา ภัทรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง

ฝ่ายพัฒนารายได้

นายเชิดศักดิ์  ดอกพิกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นางพรทิพย์  ไชยยศนาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางเสาวลักษณ์  กันธิยา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและเบียนทรัพย์สิน
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


:: งานแผนที่ภาษี ::

นางรุจิรา  โลมรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นายพลชัย  คิดชอบ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายก้องกังวาน  พันธ์ลี
ลูกจ้างประจำ

นายศราวุธ  แจ้งอรุณ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นายกิติกุล  แสงกุล
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นายชัยพร วงศ์ทรัพย์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นางสาวสิริวรรณ  พามี
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นายมานพ  วจนะวชิากร
ผู้ช่วยช่างโยธา


:: งานทะเบียนทรัพยสิน ::

นางสาวจิรวรรณ  กาญจนจิรวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวอุษณี  ชื่นมะเริง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางวรินกาญจน์  สุภสร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


:: งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ::

ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพานิชย์

นางสาวพยอม  โอภาส
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพานิชย์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


:: งานจัดเก็บรายได้ ::

นางสาวอรุวรรณ์  โอชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวอุทัยวรรณ  เผ่าสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางศรัญญา  นันสอาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาววราภรณ์ นามสุขี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางนงลักษณ์  พวงสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมพร  แก้วบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

นายฉัตรชัย  เจริญสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

นางสาวเบญรดา  อาชีวะอังกูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจิดาพร จันธะรัตน์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง


:: งานพัฒนากิจการพานิชย์ ::

นางพิมพ์ลดา  ปรัชญาอภิบาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


:: งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ::