" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นเรต ศรีเมือง
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
นักบริหารงานช่างระดับสูง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปิยะมาศ  หลินหะตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นริสา  กลิ่นทุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รัชวรรณ  คำทวี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

สุวิทย์  จันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กานต์ณิศภัท  ช่างยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ธีรพันธุ์  ธนูศรี
เจ้าหน้าที่

สาคร  ทองไทย
เจ้าหน้าที่

ทรัพย์ทวี  จันทร์เกษ
เจ้าหน้าที่

สโรชา คูณผล
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

จีรนันท์  ไมตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชนนิกานต์ เอิบสุข
เจ้าหน้าที่

นายนพคุณ  เดชเสน
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
นักบริหารงานช่างระดับกลาง


:: ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง :::: งานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ::

อาร์มานี เซลอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ณัฐพร แก้วเตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รุ่งณภา  จันทร์เกษ
หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการทั่วไป ระดับต้น

ปิยะธิดา สวัสดิ์กุล
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ปัญญา  ทองสรรค์
รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
วิศวกรรมโยธาชำนาญการ


:: งานวิศวกรรมโยธา ::

ปัญญา  ทองสรรค์
รก.วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ
วิศวกรรมโยธาชำนาญการ


ประสิทธิ์  สิทธิคุณ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

วัฒนา  สมลา
รก.วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิษณุ  สุระชัย
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ศิริพงศ์  ศรีพร
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

วุฒิพงษ์  ทองงอก
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ศานิต  ทองกลม
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ตฤณ  สิทธิโชค
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เชิดชัย  เกษแก้ว
เจ้าหน้าที่

ภาณุวัฒน์  ทาคำ
เจ้าหน้าที่


:: งานวิศวกรรมโยธา ::

ณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง
สถาปนิกชำนาญการ

ศิวพล  นามเมืองรักษ์
ผู้ช่วยสถาปนิก

ดุสิต  นาคำมูล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

สุพิศศรี  ถิระพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


:: งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร ::

ขนิษฐา  มหาสะโร
สถาปนิกปฏิบัติการ

ศิริพร  สืบเหล่า
นายช่างโยธาอาวุโส

เพียรช่อ แสนวิชัย
นายช่างโยธาอาวุโส

พิชิต  เดชะทะสอน
นายช่างโยธาชำนาญงานน

ปิยรัตน์  ศรีจำปา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาสุนนท์  ศรีบุระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


:: งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร ::

กัลมลี ธรรมิกบวร
นักผังเมืองปฏิบัติการ

นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
นักบริหารงานช่างระดับกลาง


:: ส่วนการโยธา :::: งานเรือเพาะชำและขยายพันธ์ุ  ::

ส.อ.จักรพงศ์ อยู่คง
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการทั่วไป ระดับต้น

พัชรี น้ำคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

อรุณี  ละบาป
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

วรวิทย์  หลาทอง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
นักบริหารงานช่างระดับต้น

ณัชกมล  ถิระพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


จรัญ  สั่งศรี
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ทินภัทร  บุญลี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ศรัณย์  ศรีเมือง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นักบริหารงานช่างระดับต้น


:: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ::

สุรเดช  คำภู
นายช่างโยธาอาวุโส

จักรกฤษ แสนทวีสุข
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อุดมศักดิ์ จันทร์ศิริ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ภวรัญชน์ ศรีใส
เจ้าหน้าที่


:: งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ::

ทองพูน  เอิบสุข
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

จรรยารักษ์  พิมพ์พรรค์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

จ.อ.อุบล  จิราพงษ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


:: งานช่างศิลป์ ::

ไพโรจน์  มัลลานู
ผู้ช่วยงานช่างศิลป์


:: งานศูนย์เครื่องจักรกล 1 ::


:: งานศูนย์เครื่องจักรกล 2 ::

อดิศักดิ์  นามพิทักษ์
นายช่างเครื่องกล อาวุโส

ปิติพงษ์ วุทธิสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


:: งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร ::

วีรพงษ์  อินทวัด
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน