" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นายชัยสิทธิ์  ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
นักบริหารงานช่างระดับสูง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางรุ่งณภา จันทร์เกษ
หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานธุรการ ::

 นางสาวนริสา  กลิ่นทุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 ส.อ.วุฒิพงษ์ พรมคง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกานต์ณิศภัท  ช่างยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมัณฑนา สวัสดิ์เอื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทรัพย์ทวี  จันทร์เกษ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสโรชา คูณผล
เจ้าหน้าที่

นางสาคร  ทองไทย
เจ้าหน้าที่


:: งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ::

นางสาวรัชวรรณ  คำทวี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายธีรพันธุ์  ธนูศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


:: งานการเงินและบัญชี ::

นางสาวจีรนันท์  ไมตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชนนิกานต์ เอิบสุข
เจ้าหน้าที่


:: ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ::


นายนพคุณ  เดชเสน
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
นักบริหารงานช่างระดับกลาง


:: งานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ::

นางสาวอาร์มานี่ เซลอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐพร แก้วเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


:: งานธุรการ ::

นางสาวปิยรัตน์  ศรีจำปา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


:: งานรับคำขออนุญาตก่อสร้าง ::

นายภาสุนนท์  ศรีบุระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

นายวัฒนา สมลา
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
นักบริหารงานช่างระดับต้น


:: งานวิศวกรรมโยธา ::

นายปัญญา  ทองสรรค์
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายประสิทธิ์  สิทธิคุณ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายวิษณุ  สุระชัย
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายศิริพงศ์  ศรีพร
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายวชิรนุพงษ์ ลิมปิทีปราการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวุฒิพงษ์  ทองงอก
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายศานิต  ทองกลม
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายตฤณ  สิทธิโชค
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวสุทธิดา การกล้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


:: งานสถาปัตยกรรม ::

นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง
สถาปนิกชำนาญการ

นางสาวสริยา โชคณัติ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

นายดุสิต  นาคำมูล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายวิศรุต ดวงแก้ว
ผู้ช่วยสถาปนิก

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


:: งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร ::

นางขนิษฐา  มหาสะโร
สถาปนิกชำนาญการ

นางศิริพร  สืบเหล่า
นายช่างโยธาอาวุโส

นางสาวเพียรช่อ แสนวิชัย
นายช่างโยธาอาวุโส

นายพิชิต  เดชทะสอน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายจักรกฤษ แสนทวีสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน


:: งานควบคุมผังเมืองและจัดทำผังเมือง ::

นายอิทธิพล หาคำ
นักผังเมืองปฏิบัติการ


:: ส่วนการโยธา ::


นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
นักบริหารงานช่างระดับกลาง


:: งานธุรการ  ::

นางณัชกมล  ถิระพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


 นางพัชรี น้ำคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอรุณี  ละบาป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นายวรวิทย์  หลาทอง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
นักบริหารงานช่างระดับต้น


:: งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย  ::

นายทินภัทร  บุญลี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายสาธารณูปโภค


:: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ::

นายอุดมศักดิ์ จันทร์ศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายนิพนธ์ บุญเลิศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


:: งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ::

นายทองพูน  เอิบสุข
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

นางสาวจรรยารักษ์  พิมพ์พรรค์
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ


:: งานช่างศิลป์ ::

นายไพโรจน์  มัลลานู
ผู้ช่วยงานช่างศิลป์


:: งานศูนย์เครื่องจักรกล 1 ::

นายจรัญ  สั่งศรี
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายชัยยุทธ จันทร์นวล
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน


:: งานศูนย์เครื่องจักรกล 2 ::

นายอดิศักดิ์  นามพิทักษ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายศราวุธ พันธหงษ์
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายปิติพงษ์ วุทธิสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


:: งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร ::

นายวีรพงษ์  อินทวัด
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


:: งานเรือนเพาะชำและขยายพันธ์ุ  ::

ส.อ.จักรพงศ์ อยู่คง
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน