" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นายปริญญา เนื่องโนราช
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
นักบริหารงานช่างระดับสูง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางปิยะมาศ  หลินหะตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

 นางสาวนริสา  กลิ่นทุม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัชวรรณ  คำทวี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางกานต์ณิศภัท  ช่างยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสโรชา คูณผล
เจ้าหน้าที่

นายธีรพันธุ์  ธนูศรี
เจ้าหน้าที่

นางสาคร  ทองไทย
เจ้าหน้าที่

นายทรัพย์ทวี  จันทร์เกษ
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

นางสาวจีรนันท์  ไมตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชนนิกานต์ เอิบสุข
เจ้าหน้าที่

นายนพคุณ  เดชเสน
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
นักบริหารงานช่างระดับกลาง


:: ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง :::: งานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ::

นางสาวอาร์มานี่ เซลอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐพร แก้วเตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางรุ่งนภา จันทร์เกษ
หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการทั่วไป ระดับต้น

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

นายวัฒนา สมลา
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
วิศวกรรมโยธาชำนาญการ


:: งานวิศวกรรมโยธา ::

นายปัญญา  ทองสรรค์
รก.วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ
วิศวกรรมโยธาชำนาญการ


นายประสิทธิ์  สิทธิคุณ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายวิษณุ  สุระชัย
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายศิริพงศ์  ศรีพร
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

นายวุฒิพงษ์  ทองงอก
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายศานิต  ทองกลม
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายตฤณ  สิทธิโชค
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเชิดชัย  เกษแก้ว
เจ้าหน้าที่

นายภาณุวัฒน์  ทาคำ
เจ้าหน้าที่


:: งานวิศวกรรมโยธา ::

นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง
สถาปนิกชำนาญการ

นายดุสิต  นาคำมูล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

นางสุพิศศรี  ถิระพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


:: งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร ::

นางสาวขนิษฐา  มหาสะโร
สถาปนิกปฏิบัติการ

นางศิริพร  สืบเหล่า
นายช่างโยธาอาวุโส

นางสาวเพียรช่อ แสนวิชัย
นายช่างโยธาอาวุโส

นายพิชิต  เดชะทะสอน
นายช่างโยธาชำนาญงานน

นายภาสุนนท์  ศรีบุระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปิยรัตน์  ศรีจำปา
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


:: งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร ::

นางสาวกัลมลี ธรรมิกบวร
นักผังเมืองปฏิบัติการ

นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
นักบริหารงานช่างระดับกลาง


:: ส่วนการโยธา :::: งานเรือนเพาะชำและขยายพันธ์ุ  ::

ส.อ.จักรพงศ์ อยู่คง
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


หัวหนัาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการทั่วไป ระดับต้น

พัชรี น้ำคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอรุณี  ละบาป
เจ้าหน้าที่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นายวรวิทย์  หลาทอง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
นักบริหารงานช่างระดับต้น

นางณัชกมล  ถิระพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นายจรัญ  สั่งศรี
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายทินภัทร  บุญลี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายสาธารณูปโภค


:: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ::

นายสุรเดช  คำภู
นายช่างโยธาอาวุโส

นายนิพนธ์ บุญเลิศ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอุดมศักดิ์ จันทร์ศิริ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายภวรัญชน์ ศรีใส
เจ้าหน้าที่


:: งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ::

นายทองพูน  เอิบสุข
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

นางสาวจรรยารักษ์  พิมพ์พรรค์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

จ.อ.อุบล  จิราพงษ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


:: งานช่างศิลป์ ::

นายไพโรจน์  มัลลานู
ผู้ช่วยงานช่างศิลป์


:: งานศูนย์เครื่องจักรกล 1 ::


:: งานศูนย์เครื่องจักรกล 2 ::

นายอดิศักดิ์  นามพิทักษ์
นายช่างเครื่องกล อาวุโส

นายปิติพงษ์ วุทธิสิทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


:: งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร ::

นายวีรพงษ์  อินทวัด
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน