" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางวิรุณภัสร์  ฐิติภัสร์ศุภเดช
หัวหน้าฝ่ายผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ส.อ.สมชาย  เดชะคำภู
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

:: งานธุรการ ::

นายภากร  บ้านใหม่
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นายภิเษกศักดิ์  คำศรี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

จ.อ.เผ่าพงษ์  จิราพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นายประยุทธ ร้อยมาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ช่วยราชการสำนักช่าง

นายบุรินทร์ เงาทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นายฐิติวัฒน์ คณาวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นายธาษิช ปาทานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นายเอื้อชาติ  จันทร์โรจนานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสุจิตต์  เสมอภาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์นครอุบลราชธานี
เวรผลัดที่ 1

นายอุทัย  ผลรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
หัวหน้าเวรผลัด 1

นายอภิชัย  คำเติม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
รองหัวหน้าเวรผลัด 1
นายปราโมทย์  วงศ์พิมพ์
พนักงานขับรถยนต์

นายวิชาญ  ขุนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายชัยพร  ปัจฉาภาพ
พนักงานดับเพลิง
นายเอกรินทร์  พันธ์บุตร
พนักงานขับรถยนต์

นายประชันพร  ถาวรเสถียร
พนักงานดับเพลิง

นายวิรัตน์  อินทรศรี
พนักงานดับเพลิง

นายอุเทน  กล้าปราบ
พนักงานดับเพลิง

นายธารา  ศรีทอง
พนักงานดับเพลิง

นายประพาฬ  โอชะกะ
พนักงานดับเพลิง
นายธงอมร  พรมกลัดพะเนาว์
พนักงานดับเพลิง
นายสุรชัย  คูณผล
พนักงานดับเพลิง
นายนันทวุฒิ  จงรักษ์
พนักงานดับเพลิง
นายนฤเบศร จันทร์หอม
พนักงานดับเพลิง
นายโฆษิต สังกะเพศ
พนักงานดับเพลิง
นายเชาวลิต ขุนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายภานุพงศ์ คำเติม
พนักงานดับเพลิง

ศูนย์นครอุบลราชธานี
เวรผลัดที่ 2

นายสุวรรณ  นามพิทักษ์
ลูกจ้างประจำ
หัวหน้าเวรผลัด 2

นายธีระพล  เลิศเสรี
ลูกจ้างประจำ

นายยุทธนา จัมปะโสม
พนักงานดับเพลิง
รองหัวหน้าเวรผลัด 2
นายสุดใจ  คำสา
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์  รักษาสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายกิจอนงค์  ไชยคำ
พนักงานดับเพลิง

นายชาญยุทธ  บุญมี
พนักงานดับเพลิง

นายทรงศักดิ์  หมื่นท้าว
พนักงานดับเพลิง

นายประยูร  คำเติม
พนักงานดับเพลิง

นายอานนท์ สังขตะอำพน
พนักงานดับเพลิง
นายเกียรติวัฒน์ คำสา
พนักงานดับเพลิง
นายศราวุธ บุญมี
พนักงานดับเพลิง
นายธีรวัฒน์ เชื้อโชติ
พนักงานวิทยุ
ชาติชาย เยาว์ยุบล
พนักงานขับรถยนต์

นายกิตติ ปาวรีย์
พนักงานดับเพลิง

นายอานนท์ ศรีสุราช
พนักงานดับเพลิง