" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

วิรุณภัสร์ ฐิติภัสร์ศุภเดช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ส.อ.สมชาย  เดชะคำภู
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

 ภากร  บ้านใหม่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

:: งานธุรการ ::

ภิเษกศักดิ์  คำศรี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นายประยุทธ ร้อยมาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพ.ษ์ศิริ พุทธวัน
พนักงานขับรถยนต์
(ช่วยงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

 สุจิตต์  เสมอภาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เอื้อชาติ  จันทร์โรจนานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


:: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ศูนย์มหานคร" ::

เวรผลัดที่ 1

ฐิติวัฒน์ คณาวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ธาษิช ปาทานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

อุทัย  ผลรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

อภิชัย  คำเติม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ธงอมร  พรมกลัดพะเนาว์
พนักงานดับเพลิง

วิรัตน์  อินทรศรี
พนักงานดับเพลิง

ชาญยุทธ  บุญมี
พนักงานดับเพลิง

นครินทร์ ทรงโสภา
พนักงานดับเพลิง

อานนท์ สังขตะอำพน
พนักงานดับเพลิง
นฤเบศร จันทร์หอม
พนักงานดับเพลิง

กิตติ ปาวรีย์
พนักงานดับเพลิง

ภานุพงศ์ คำเติม
พนักงานดับเพลิง
โฆษิต สังกะเพศ
พนักงานดับเพลิง
อานนท์ ศรีสุราช
พนักงานดับเพลิง
เชาวลิต ขุนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


เวรผลัดที่ 2

 บุรินทร์ เงาทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

สุวรรณ  นามพิทักษ์
ลูกจ้างประจำ
อนุชา  ทรงโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เอกรินทร์  พันธ์บุตร
พนักงานขับรถยนต์
สุดใจ  คำสา
พนักงานขับรถยนต์

ประยูร  คำเติม
พนักงานดับเพลิง

ยศฐา พวงจำปา
พนักงานดับเพลิง
เกียรติวัฒน์ คำสา
พนักงานดับเพลิง
ปริญญ์ หอธรรม
พนักงานวิทยุ
สุรชัย ยิ้มสมบูรณ์
พนักงานดับเพลิง

ธวัชชัย เจริญสุข
พนักงานดับเพลิง

สุทธิพงศ์ สุทธิกุล
พนักงานดับเพลิง
ธัญพิสิษฐ์ เตชะพีระพัฒน์
พนักงานดับเพลิง
ศราวุธ บุญมี
พนักงานดับเพลิง
ภาษิต เพียรชนะ
พนักงานดับเพลิง
ชาติชาย เยาว์ยุบล
พนักงานขับรถยนต์


:: สถานีดับเพลิงย่อยเฉลิมพระเกียรติ ::

เวรผลัดที่ 1

กริชชัย  พานิชเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯน

ปราโมทย์  วงศ์พิมพ์
พนักงานขับรถยนต์

ธารา  ศรีทอง
พนักงานดับเพลิง

สุรชัย  คูณผล
พนักงานดับเพลิง


เวรผลัดที่ 2

 ธีระพล  เลิศเสรี
ลูกจ้างประจำ

ณัฐพงษ์  รักษาสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 ทรงศักดิ์  หมื่นท้าว
พนักงานดับเพลิง

ศุภกิตติ กุดโต้ง
พนักงานดับเพลิง


:: สถานีดับเพลิงย่อยบูรพา ::

เวรผลัดที่ 1

 วิชาญ  ขุนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

ชัยพร  ปัจฉาภาพ
พนักงานดับเพลิง

 อุเทน  กล้าปราบ
พนักงานดับเพลิง

 ประพาฬ  โอชะกะ
พนักงานดับเพลิง


เวรผลัดที่ 2

จ.อ.เผ่าพงษ์  จิราพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

 กิจอนงค์  ไชยคำ
พนักงานดับเพลิง

 ประชันพร  ถาวรเสถียร
พนักงานดับเพลิง

 นันทวุฒิ  จงรักษ์
พนักงานดับเพลิง