" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางวิรุณภัสร์  ฐิติภัสร์ศุภเดช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ส.อ.สมชาย  เดชะคำภู
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นายภากร  บ้านใหม่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

:: งานธุรการ ::

นายภิเษกศักดิ์  คำศรี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นายประยุทธ ร้อยมาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพงษ์ศิริ พุทธวัน
พนักงานขับรถยนต์
(ช่วยงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

นางสุจิตต์  เสมอภาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเอื้อชาติ  จันทร์โรจนานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


:: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ศูนย์มหานคร" ::

เวรผลัดที่ 1

นายฐิติวัฒน์ คณาวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายธาษิช ปาทานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายอุทัย  ผลรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายอภิชัย  คำเติม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายธงอมร  พรมกลัดพะเนาว์
พนักงานดับเพลิง

นายวิรัตน์  อินทรศรี
พนักงานดับเพลิง

นายชาญยุทธ  บุญมี
พนักงานดับเพลิง

นายนครินทร์ ทรงโสภา
พนักงานดับเพลิง

นายอานนท์ สังขตะอำพน
พนักงานดับเพลิง
นายนฤเบศร จันทร์หอม
พนักงานดับเพลิง

นายกิตติ ปาวรีย์
พนักงานดับเพลิง

นายภานุพงศ์ คำเติม
พนักงานดับเพลิง
นายโฆษิต สังกะเพศ
พนักงานดับเพลิง
นายอานนท์ ศรีสุราช
พนักงานดับเพลิง
นายเชาวลิต ขุนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


เวรผลัดที่ 2

นายบุรินทร์ เงาทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายสุวรรณ  นามพิทักษ์
ลูกจ้างประจำ
ชาติชาย เยาว์ยุบล
พนักงานขับรถยนต์
นายเอกรินทร์  พันธ์บุตร
พนักงานขับรถยนต์
นายสุดใจ  คำสา
พนักงานขับรถยนต์

นายประยูร  คำเติม
พนักงานดับเพลิง

นายยศฐา พวงจำปา
พนักงานดับเพลิง
นายเกียรติวัฒน์ คำสา
พนักงานดับเพลิง
นายปริญญ์ หอธรรม
พนักงานวิทยุ
นายสุรชัย ยิ้มสมบูรณ์
พนักงานดับเพลิง

นายธวัชชัย เจริญสุข
พนักงานดับเพลิง

นายสุทธิพงศ์ สุทธิกุล
พนักงานดับเพลิง
นายธัญพิสิษฐ์ เตชะพีระพัฒน์
พนักงานดับเพลิง
นายศราวุธ บุญมี
พนักงานดับเพลิง
นายภาษิต เพียรชนะ
พนักงานดับเพลิง


:: สถานีดับเพลิงย่อยเฉลิมพระเกียรติ ::

เวรผลัดที่ 1

นายกริชชัย  พานิชเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯน

นายปราโมทย์  วงศ์พิมพ์
พนักงานขับรถยนต์

นายธารา  ศรีทอง
พนักงานดับเพลิง

นายสุรชัย  คูณผล
พนักงานดับเพลิง


เวรผลัดที่ 2

นายธีระพล  เลิศเสรี
ลูกจ้างประจำ

นายณัฐพงษ์  รักษาสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายทรงศักดิ์  หมื่นท้าว
พนักงานดับเพลิง

นายศุภกิตติ กุดโต้ง
พนักงานดับเพลิง


:: สถานีดับเพลิงย่อยบูรพา ::

เวรผลัดที่ 1

นายวิชาญ  ขุนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายชัยพร  ปัจฉาภาพ
พนักงานดับเพลิง

นายอุเทน  กล้าปราบ
พนักงานดับเพลิง

นายประพาฬ  โอชะกะ
พนักงานดับเพลิง


เวรผลัดที่ 2

จ.อ.เผ่าพงษ์  จิราพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นายกิจอนงค์  ไชยคำ
พนักงานดับเพลิง

นายประชันพร  ถาวรเสถียร
พนักงานดับเพลิง

นายนันทวุฒิ  จงรักษ์
พนักงานดับเพลิง