" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางประไพศรี  ศิริทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

:: งานด้านนิติการ ::

นายสุรศักดิ์  สุระวงศ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายบัญชา  โสภาวงค์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

จ.อ.นนท์ธวัช  ทาศิริ
นิติกร ปฏิบัติการ


นางสาวสุนิภา สุขสุเหิม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวไพลินรัตน์ สายสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นิติการ


:: งานวินัยพนักงานและลูกจ้าง ::

นายธนิต  แห่งธรรม
นิติกรชำนาญการ

นางเอมอร พันธ์คำ
นิติกรชำนาญการ