" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประไพศรี  ศิริทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

:: งานด้านนิติการ ::

สุรศักดิ์  สุระวงศ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

บัญชา  โสภาวงค์
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นนท์ธวัช  ทาศิริ
นิติกร ปฏิบัติการ
จิรวัสส์ ฉวีรักษ์
นิติกรปฏิบัติการ


สุนิภา สุขสุเหิม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 ไพลินรัตน์ สายสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นิติการ


:: งานวินัยพนักงานและลูกจ้าง ::

ธนิต  แห่งธรรม
นิติกรชำนาญการ

เอมอร พันธ์คำ
นิติกรชำนาญการ