" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นายพิศาล ดีพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวธัญญพัทธ์  ศรีบุญสถิตพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานธุรการ ::

นายวสันต์  ไชยโยธิน
หัวหน้างานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางนุธิดา  วงศ์หอม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายพงศธร  อุดรวงศ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวปวีณา  ปัจฉาภาพ
เจ้าหน้าที่

นางพลอยนภัส  เบญจพันเลิศ
เจ้าหน้าที่

นายสรายุทธ  เย็นใจ
เจ้าหน้าที่

นางคำแฝง  ชำนาญเวช
เจ้าหน้าที่

นางอาภรณ์  จำปาสด
เจ้าหน้าที่

นางทองจันทร์  สายแวว
เจ้าหน้าที่

นายสายัน  พุดด้วง
เจ้าหน้าที่

ส.ต.ชุมพล วงษาบุตร
เจ้าหน้าที่

นางกนกวรรณ กาละวัน
เจ้าหน้าที่

นายภาคิน วงศ์ขันธ์
เจ้าหน้าที่

นายยศฐา พวงจำปา
เจ้าหน้าที่
นางสาวธันยพร  ทองอาจน์
เจ้าหน้าที่

นางสาวอัจฉรา ธรรมานุวงษ์
เจ้าหน้ที่


:: งานเลขานุการและรัฐพิธี ::

นางสาวนิดารัตน์ ฤทธิโร
หัวหน้างานเลขานุการและรัฐพิธี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายกวีศักดิ์ พงษ์เพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวรรณี  วรรณโชติ
เจ้าหน้าที่

นางสาวสุภาพร สิงจันทร์โท
เจ้าหน้าที่

นางสุภาวดี ยานยงค์
เจ้าหน้าที่

นางสาวทิพย์วรรณ  คำโสม
เจ้าหน้าที่


:: งานกิจการสภา ::

นายอนุชิต  อัปกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


:: งานธุรการสภา ::

นางสาวดวงใจ  สุพจน์นิติภักดี
หัวหน้างานธุรการสภา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน