" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นายพิศาล ดีพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ธัญญพัทธ์  ศรีบุญสถิตพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานธุรการ ::

วสันต์  ไชยโยธิน
หัวหน้างานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นุธิดา  วงศ์หอม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

พงศธร  อุดรวงศ์
เจ้าหน้าที่

 ปวีณา  ปัจฉาภาพ
เจ้าหน้าที่

พลอยนภัส  เบญจพันเลิศ
เจ้าหน้าที่

สรายุทธ  เย็นใจ
เจ้าหน้าที่

 คำแฝง  ชำนาญเวช
เจ้าหน้าที่

 อาภรณ์  จำปาสด
เจ้าหน้าที่

 ทองจันทร์  สายแวว
เจ้าหน้าที่

สายัน  พุดด้วง
เจ้าหน้าที่

ส.ต.ชุมพล วงษาบุตร
เจ้าหน้าที่

กนกวรรณ กาละวัน
เจ้าหน้าที่

ภาคิน วงศ์ขันธ์
เจ้าหน้าที่

ยศฐา พวงจำปา
เจ้าหน้าที่
ธันยพร  ทองอาจน์
เจ้าหน้าที่

อัจฉรา ธรรมานุวงษ์
เจ้าหน้ที่


:: งานเลขานุการและรัฐพิธี ::

นิดารัตน์ ฤทธิโร
หัวหน้างานเลขานุการและรัฐพิธี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 วรรณี  วรรณโชติ
เจ้าหน้าที่

สุภาพร สิงจันทร์โท
เจ้าหน้าที่

สุภาวดี ยานยงค์
เจ้าหน้าที่

 ทิพย์วรรณ  คำโสม
เจ้าหน้าที่


:: งานกิจการสภา ::

อนุชิต  อัปกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


:: งานธุรการสภา ::

ดวงใจ  สุพจน์นิติภักดี
หัวหน้างานธุรการสภา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน