" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

พ.จ.อ.อดิศร ประจำ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

:: งานคดีและธุรการ ::

 

นายชาญชัย  จันาพร
พนักงานเทศกิจ

นางสาวเอื้องนภา  อาจหาญ
พนักงานเทศกิจ

นางสาวศิริรัคน์ หลงชิน
พนักงานเทศกิจ

นายศุภกร  ภูมิวงศ์
พนักงานเทศกิจ 


:: งานตรวจและบังคับการ ::

จ.อ.รัฐธรรนูญ  ชาติแดง
เจ้าพนักงานเทศกิจ ชำนาญงาน

นายเรืองวิทย์ โหตระไวศยะ
นักจัดการงานเทศกิจ

นายสุทัศน์  บุญจรัส
พนักงานขับรถยนต์

นายธณวัฒน์  คำแดงสด
พนักงานเทศกิจ

นายสุริยา  แสงกล้า
พนักงานเทศกิจ
นายสุระชัย ปิ่นทอง
พนักงานเทศกิจ

นายณธีพัฒน์ วุฒิศักดิ์สิริ
พนักงานเทศกิจ

นายพีระวัฒน์ อัครอำนวย
พนักงานเทศกิจ


:: งานกิจการพิเศษ ::

จ.อ.พิรพล  สมภักดี
รก.หน.งานกิจการพิเศษ
เจ้าพนักงานเทศกิจ ชำนาญงาน

นายสมชัย  จุรัญชัย
พนักงานขับรถยนต์

นายวิฑูรย์  สหัสจันทร์
พนักงานเทศกิจ

นายพรชัย  ไกยสิทธิ์
พนักงานเทศกิจ