" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

พ.จ.อ.อดิศร ประจำ
รก.หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

:: งานคดีและธุรการ ::

 

ชาญชัย  จันาพร
พนักงานเทศกิจ

เอื้องนภา  อาจหาญ
พนักงานเทศกิจ

ศิริรัคน์ หลงชิน
พนักงานเทศกิจ

ศุภกร  ภูมิวงศ์
พนักงานเทศกิจ 


:: งานตรวจและบังคับการ ::

พ.จ.อ.อดิศร ประจำ
หัวหน้างานตรวจและบังคับการ
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

จ.อ.รัฐธรรนูญ  ชาติแดง
เจ้าพนักงานเทศกิจ ชำนาญงาน

 เรืองวิทย์ โหตระไวศยะ
นักจัดการงานเทศกิจ

วรวุฒิ  คูณผล
ลูกจ้างประจำ
 สุทัศน์  บุญจรัส
พนักงานขับรถยนต์

 ธณวัฒน์  คำแดงสด
พนักงานเทศกิจ

 สนอง  สัตย์ธรรม
พนักงานเทศกิจ

สมเกรียติ  เพ็งธรรม
พนักงานเทศกิจ

สุริยา  แสงกล้า
พนักงานเทศกิจ
สุระชัย ปิ่นทอง
พนักงานเทศกิจ

 ณธีพัฒน์ วุฒิศักดิ์สิริ
พนักงานเทศกิจ

 สมาน  บัวเขียว
พนักงานเทศกิจ
อาทิตย์  รูปช้าง
พนักงานเทศกิจ
พีระวัฒน์ อัครอำนวย
พนักงานเทศกิจ


:: งานกิจการพิเศษ ::

จ.อ.พิรพล  สมภักดี
รก.หน.งานกิจการพิเศษ
เจ้าพนักงานเทศกิจ ชำนาญงาน

สมชัย  จุรัญชัย
พนักงานขับรถยนต์

วิฑูรย์  สหัสจันทร์
พนักงานเทศกิจ

พรชัย  ไกยสิทธิ์
พนักงานเทศกิจ
มังกร  เหรียญทอง
พนักงานเทศกิจ