" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางสาวณัฐสิมา ทุ่มโมง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

:: งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ::

นางสาวณฐอร ทีปิวัฒน์
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชำนาญการ

นางสาววรีภรณ์ คำภามูล
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชำนาญการ

นางสาวปรียาภัทร  สาธรราษฎร์
เจ้าหน้าที่
นางาสวณัฐณิชา  พีระภาณุรักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว