" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

045-246069
061-0253555

นายอาทิตย์  คูณผล
รองนายกเทศมนตรี 
045-242052
061-0268855

นายปรีชา ศรีสว่าง
 รองนายกเทศมนตรี
045-246068
081-8765686

นายธรธรรม์ ชินโกมุท
 รองนายกเทศมนตรี
045-246066
081-6602238

นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร
รองนายกเทศมนตรี
045-246067
081-8778399

นายวีระพงษ์ ศรีภา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
086-2564877
 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอัมพล ทองพุ
ปลัดเทศบาล

045-246060-3 ต่อ 244
081-3899834

นายเจษฎา ชังอิน
รองปลัดเทศบาล
045-246060-3 ต่อ 431
081-4877652

นายกฤชพล เมืองเหนือ
รองปลัดเทศบาล
045-246060-3 ต่อ 233
061-0311551

ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
045-246060-3 ต่อ 242
095-5352953

นายปริญญา เนื่องโนราช
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
045-246060-3 ต่อ 231

นางมาลี ตัณฑิกุล
ผู้อำนวยการสำนักคลัง
045-246060-3 ต่อ 411

 นายพิศาล ดีพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
045-246060-3 ต่อ 179
094-5164266

นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
045-246060-3 ต่อ 288
081-3208123

นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
045-246060-3 ต่อ 240
086-5847742

นางสุจิตรา นามพิทักษ์
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม
045-246060-3 ต่อ 603
085-4995594

นายพิศาล ดีพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
045-246060 ต่อ 165

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางอรอินทร์ ไชยแสง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
045-246060-3 ต่อ 172
097-0535677

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.กรศิริ  มิ่งไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
045-254-669
089-624-46444

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
045-311956
094-343-8034

นายปรีชา สุขศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
045-241001
081-559-3546

นายสวาท  ดวงคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4
อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
045-256126
082-131-5627
นายไพสิฐ  ศรีสมุทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5
ชุมชนก้านเหลือง
045-314698
098-007-9209
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางศรีสุดา แถมศิริ
รก.หัวหน้า ศพด.
วัดมหาวนาราม
045-240172
081-074-9748

นางพิณผกา  แก่นอาษา
รก.หัวหน้า ศพด.
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
081-730-5970

นางภัทริฌา คำผง
รก.หัวหน้า ศพด.
โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร
045-241001
082-875-8149

สถานธนานุบาล

นางอรวรรณ สมสวย
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1
045-246060-3 ต่อ 198
081-593-6136

นางวรนุช  จันทะสิงษ์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
045-255385
097-307-3414