" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

045-246069
061-0253555

นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร
รองนายกเทศมนตรี
045-246067
081-8778399

นายปรีชา ศรีสว่าง
 รองนายกเทศมนตรี
045-246068
081-8765686

นายธรธรรม์ ชินโกมุท
 รองนายกเทศมนตรี
045-246066
081-6602238

นายสราวุฒิ  นิลรัตน์ศิริกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายอาทิตย์  คูณผล
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นางวรรณสุข  ชโลธรรังษี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอัมพล ทองพุ
ปลัดเทศบาล

045-246060-3 ต่อ 244
081-3899834

นายเจษฎา ชังอิน
รองปลัดเทศบาล
045-246060-3 ต่อ 431
081-4877652

นายกฤชพล เมืองเหนือ
รองปลัดเทศบาล
045-246060-3 ต่อ 233
061-0311551

นางศิริเพ็ญ พุทธจักร
รองปลัดเทศบาล
045-246060-3 ต่อ 432
093-3942442

ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
045-246060-3 ต่อ 242
095-5352953

นายนเรต ศรีเมือง
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
045-246060-3 ต่อ 231
085-1737888

นางศิริเพ็ญ พุทธจักร
รองปลัดเทศบาล
รก.ผู้อำนวยการสำนักคลัง

045-246060-3 ต่อ 432
093-3942442

 นายพิศาล ดีพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
045-246060-3 ต่อ 179
094-5164266

นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
045-246060-3 ต่อ 288
081-3208123

นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
045-246060-3 ต่อ 240
086-5847742

นางสุจิตรา นามพิทักษ์
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม
045-246060-3 ต่อ 603
085-4995594

สิบเอกวรุธฒิพงษ์ ทัดเทียม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
045-246060 ต่อ 165
081-9363692

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางอรอินทร์ ไชยแสง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
045-246060-3 ต่อ 172
097-0535677

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.กรศิริ  มิ่งไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
045-254-669
045-256-559

นายประสพ  ปรุโหร่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
045-316-990

ว่าที่ร้อยตรี คมกริช  ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
045-241001

นายสวาท  ดวงคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4
อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
045-256126
นายไพสิฐ  ศรีสมุทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5
ชุมชนก้านเหลือง
045-314698
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางศรีสุดา แถมศิริ
รก.หัวหน้า ศพด.
วัดมหาวนาราม
045-240172
081-074-9748

นางพิณผกา  แก่นอาษา
รก.หัวหน้า ศพด.
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
081-730-5970

นางภัทริฌา คำผง
รก.หัวหน้า ศพด.
โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร
045-241001
082-875-8149

สถานธนานุบาล

นางอรวรรณ สมสวย
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1
045-246060-3 ต่อ 198
081-593-6136

นางวรนุช  จันทะสิงษ์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
045-255385
097-307-3414