" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2562
 2. งบทรัพย์สิน
 3. งบเงินสะสม
 4. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 5. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
 6. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 7. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
 8. งบแสดงผลการดำเนินงนจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
 9. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสมและเงินกู้
 10. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 11. หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน